Bible kralická: Genesis, 36. kapitola

1. Tito jsou pak rodové Ezau, kterýž měl přijmí Edom.
2. Ezau pojal sobě ženy ze dcer Kananejských, Adu, dceru Elona
Hetejského, a Olibamu, dceru Anovu, dceru Sebeona Hevejského,
3. A Bazematu, dceru Izmaelovu, sestru Nabajotovu.
4. I porodila Ada Ezauchovi Elifaza, a Bazemat porodila Rahuele.
5. Olibama pak porodila Jehusa, a Jheloma, a Koré. Ti jsou synové
Ezau, kteříž se mu zrodili v zemi Kananejské.
6. I pobral Ezau ženy své, i syny své, a dcery své, a všecku čeleď
svou, i dobytek svůj, a všecka hovada svá, i všecko jmění své,
kteréhož nabyl v zemi Kananejské, a odebral se do země Seir, před
příchodem Jákoba bratra svého.
7. Nebo zboží jejich bylo tak veliké, že nemohli bydliti spolu; aniž
ta země, v níž oni pohostinu byli, mohla jich snésti, pro dobytky
jejich.
8. Protož bydlil Ezau na hoře Seir; Ezau pak ten jest Edom.
9. A tak tito jsou rodové Ezau, otce Idumejských, na hoře Seir.
10. Tato byla jména synů Ezau: Elifaz, syn Ady, ženy Ezau; Rahuel, syn
Bazematy, ženy Ezau.
11. Synové pak Elifazovi byli: Teman, Omar, Sefo, a Gatam a Kenaz.
12. Tamna pak byla ženina Elifaza, syna Ezau. Ta porodila Elifazovi
Amalecha. Ti jsou synové Ady, ženy Ezau.
13. Synové pak Rahuelovi tito: Nahat, Zára, Samma a Méza. To byli
synové Bazematy, ženy Ezau.
14. A tito byli synové Olibamy, dcery Anovy, dcery Sebeonovy, ženy
Ezau, kteráž porodila Ezauchovi Jehusa, Jheloma a Koré.
15. Tito všickni byli knížata synů Ezau. Synové Elifaza prvorozeného
Ezau: Kníže Teman, kníže Omar, kníže Sefo, kníže Kenaz,
16. Kníže Koré, kníže Gatam, kníže Amalech. Ta jsou knížata pošlá z
Elifaza v zemi Idumejské; ti jsou synové Ady.
17. Tito pak jsou synové Rahuele, syna Ezau: Kníže Nahat, kníže Zára,
kníže Samma, kníže Méza. Ta knížata pošla z Rahuele, v zemi Idumejské;
to jsou synové Bazematy, ženy Ezau.
18. A synové Olibamy, ženy Ezau, tito jsou: Kníže Jehus, kníže Jhelom,
kníže Koré. To jsou knížata z Olibamy, dcery Anovy, ženy Ezau.
19. Tiť jsou synové Ezau, a ta knížata jejich; onť jest Edom.
20. Tito pak jsou synové Seir, totiž Horejští, obyvatelé země té:
Lotan, Sobal, Sebeon a Ana,
21. A Dison, Eser a Dízan. Ta jsou knížata Horejská, synové Seir, v
zemi Idumejské.
22. Synové Lotanovi byli: Hori a Hemam; a sestra Lotanova Tamna.
23. Synové pak Sobalovi tito: Alvan, Manáhat, Ebal, Sefo a Onam.
24. A tito synové Sebeonovi: Aia a Ana. To jest ten Ana, kterýž nalezl
mezky na poušti, když pásl osly Sebeona otce svého.
25. Tito pak děti Anovi: Dison a Olibama, dcera Anova.
26. A synové Dízanovi tito: Hamdan, Eseban, Jetran a Charan.
27. Synové Eser tito: Balaan, Závan a Achan.
28. Tito synové Dízanovi: Hus a Aran.
29. Tato jsou knížata Horejská: Kníže Lotan, kníže Sobal, kníže
Sebeon, kníže Ana,
30. Kníže Dison, kníže Eser, kníže Dízan. To byla knížata Horejská, po
knížetstvích svých v zemi Seir.
31. Tito pak byli králové, kteříž kralovali v zemi Idumejské, prvé než
kraloval král nad syny Izraelskými.
32. Kraloval tedy v Edom Béla, syn Beorův, a jméno města jeho Denaba.
33. I umřel Béla, a kraloval místo něho Jobab, syn Záre z Bozra.
34. I umřel Jobab, a kraloval na místě jeho Husam z země Temanské.
35. Umřel i Husam, a kraloval místo něho Adad, syn Badadův, kterýž
porazil Madianské v krajině Moábské; a jméno města jeho Avith.
36. Když pak umřel Adad, kraloval místo něho Semla z Masreka.
37. A po smrti Semlově kraloval na místě jeho Saul z Rohobot od řeky.
38. Umřel i Saul, a kraloval místo něho Bálanan, syn Achoborův.
39. A když i Bálanan umřel, syn Achoborův, kraloval na místě jeho
Adar; a jméno města jeho Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera
Matredy, dcery Mezábovy.
40. Ta jsou jména knížat pošlých z Ezau, po čeledech jejich, po
místech jejich, vedlé jmen jejich: Kníže Tamna, kníže Alva, kníže
Jetet,
41. Kníže Olibama, kníže Ela, kníže Finon.
42. Kníže Kenaz, kníže Teman, kníže Mabsar.
43. Kníže Magdiel, kníže Híram. Tať jsou knížata Idumejská, tak jakž
kteří bydlili v zemi dědictví svého. Toť jest ten Ezau, otec

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.