Bible kralická: Genesis, 4. kapitola

1. Adam pak poznal Evu ženu svou, kterážto počavši, porodila Kaina a
řekla: Obdržela jsem muže na Hospodinu.
2. A opět porodila bratra jeho Abele. I byl Abel pastýř ovcí, a Kain
byl oráč.
3. Po mnohých pak dnech stalo se, že obětoval Kain z úrody zemské obět
Hospodinu.
4. Ano i Abel také obětoval z prvorozených věcí stáda svého, a z tuku
jejich. I vzhlédl Hospodin na Abele a na obět jeho.
5. Na Kaina pak a na obět jeho nevzhlédl. Protož rozlítil se Kain
náramně, a opadla tvář jeho.
6. I řekl Hospodin Kainovi: Proč jsi se tak rozpálil hněvem? A proč
jest opadla tvář tvá?
7. Zdaliž nebudeš příjemný, budeš-li dobře činiti? Pakli nebudeš dobře
činiti, hřích ve dveřích leží; a pod mocí tvou bude žádost jeho, a ty
panovati budeš nad ním.
8. I mluvil Kain k Abelovi bratru svému. Stalo se pak, když byli na
poli, že povstav Kain proti Abelovi bratru svému, zabil jej.
9. I řekl Hospodin Kainovi: Kdež jest Abel bratr tvůj? Kterýž
odpověděl: Nevím. Zdaliž jsem já strážným bratra svého?
10. I řekl Bůh: Co jsi učinil? Hlas krve bratra tvého volá ke mně z
země.
11. Protož nyní zlořečený budeš i od té země, kteráž otevřela ústa
svá, aby přijala krev bratra tvého z ruky tvé.
12. Když budeš dělati zemi, nebude více vydávati moci své tobě;
tulákem a běhounem budeš na zemi.
13. I řekl Kain Hospodinu: Většíť jest nepravost má, než aby mi
odpuštěna býti mohla.
14. Aj, vyháníš mne dnes z země této, a před tváří tvou skrývati se
budu, a budu tulákem a běhounem na zemi. I přijde na to, že kdo mne
koli nalezne, zabije mne.
15. I řekl mu Hospodin: Zajisté kdo by koli zabil Kaina, nad tím
sedmnásobně mštěno bude. Pročež vložil Hospodin znamení na Kaina, aby
ho žádný nezabil, kdo by jej koli nalezl.
16. Tedy odšed Kain od tváři Hospodinovy, bydlil v zemi Nód, k
východní straně naproti Eden.
17. Poznal pak Kain ženu svou, kterážto počala a porodila Enocha. I
stavěl město, a nazval jméno města toho jménem syna svého Enoch.
18. I narodil se Enochovi Irád, a Irád zplodil Maviaele, Maviael pak
zplodil Matuzaele, a Matuzael zplodil Lámecha.
19. Vzal sobě pak Lámech dvě ženy; jméno jedné Ada, a jméno druhé
Zilla.
20. I porodila Ada Jábale, kterýž byl otec přebývajících v staních a
stádo pasoucích.
21. A jméno bratra jeho Jubal; ten byl otec všech hrajících na harfu a
nástroje hudebné.
22. A Zilla také porodila Tubalkaina, kterýž byl řemeslník všelikého
díla od mědi a od železa. Sestra pak Tubalkainova byla Noéma.
23. I řekl Lámech ženám svým, Adě a Zille: Slyšte hlas můj, ženy
Lámechovy, poslouchejte řeči mé, že jsem zabil muže k ráně své a
mládence k zsinalosti své.
24. Jestližeť sedmnásobně pomštěno bude pro Kaina, tedy pro Lámecha
sedmdesátekrát sedmkrát.
25. Poznal pak ještě Adam ženu svou, i porodila syna a nazvala jméno
jeho Set; nebo řekla: Dal mi Bůh jiné símě místo Abele, kteréhož zabil
Kain.
26. Setovi pak také narodil se syn, a nazval jméno jeho Enos. Tehdáž

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.