Bible kralická: Genesis, 40. kapitola

1. Stalo se potom, že šeňkýř krále Egyptského a pekař provinili proti
pánu svému, králi Egyptskému.
2. I rozhněval se Farao na oba úředníky své, na vládaře nad šeňkýři, a
na vládaře nad pekaři.
3. A dal je do vězení v domě nejvyššího nad drabanty, do věže žalářné,
v místo, v němž Jozef vězněm byl.
4. I postavil jim nejvyšší nad drabanty Jozefa k službě; a byli drahně
dní u vězení.
5. I měli sen oba dva, každý z nich sen svůj noci jedné, každý podlé
vyložení sna svého, šeňkýř i pekař krále Egyptského, kteříž seděli v
věži.
6. Tedy přišel k nim Jozef ráno, a hleděl na ně; a aj, byli smutní.
7. I optal se těch úředníků Faraonových, kteříž s ním byli v vězení v
domě pána jeho, řka: Proč jsou dnes tváři vaše smutnější?
8. Kteřížto odpověděli jemu: Měli jsme sen, a nemáme, kdo by jej
vyložil. I řekl jim Jozef: Zdaliž Boží nejsou výkladové? Pravte mi
medle.
9. Tedy správce nad šeňkýři vypravoval sen svůj Jozefovi, a řekl jemu:
Zdálo se mi ve snách, že jsem viděl před sebou vinný kmen,
10. A na tom kmenu tři ratolesti; a ten kmen jako by pupence pouštěl,
a vycházel květ jeho, až k sezrání přišli hroznové jeho.
11. A já maje koflík Faraonův v ruce své, bral jsem hrozny, a
vytlačoval je do koflíka Faraonova, a podával jsem koflíka Faraonovi
do rukou.
12. I řekl jemu Jozef: Toto jest vyložení jeho: Ti tři révové jsou tři
dnové.
13. Po třech dnech povýší Farao hlavy tvé, a k úřadu tvému tě navrátí;
i budeš podávati koflíka Faraonova do ruky jeho podlé obyčeje prvního,
když jsi byl šeňkýřem jeho.
14. Ale mějž mne v své paměti, kdyžť se dobře povede; a učiň, prosím,
se mnou to milosrdenství, abys zmínku učinil o mně před Faraonem, a
vysvobodil mne z domu tohoto.
15. Nebo kradmo jsem vzat z země Židovské; a zde jsem ničeho neučinil,
pročež by mne do tohoto vězení dali.
16. Vida pak správce nad pekaři, že dobře vyložil, řekl Jozefovi: Mně
také zdálo se ve snách, ano tři košové pletení na hlavě mé.
17. A v koši vrchním byli všelijací pokrmové Faraonovi dílem pekařským
strojení, a ptáci jedli je z koše nad hlavou mou.
18. I odpověděl Jozef a řekl: Toto jest vyložení jeho: Tři košové jsou
tři dnové.
19. Po třech dnech odejme tobě Farao hlavu tvou, a oběsí tě na dřevě;
i budou jísti ptáci maso tvé s tebe.
20. Tedy stalo se v den třetí, v den pamatný narození Faraonova, že
učinil hody všechněm služebníkům svým; i počítal hlavu vládaře nad
šeňky, i hlavu vládaře nad pekaři, mezi služebníky svými.
21. A navrátil nejvyššího nad šeňky k místu jeho, aby podával koflíku
Faraonovi do ruky.
22. Vládaře pak nad pekaři oběsil, tak jakž jim byl sen vyložil Jozef.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.