Bible kralická: Genesis, 41. kapitola

1. Stalo se pak po dvou letech, měl Farao sen. Zdálo mu se, že stál
nad potokem.
2. A aj, z toho potoku vycházelo sedm krav, pěkných na pohledění a
tlustých, kteréžto pásly se na mokřinách.
3. A aj, sedm krav jiných vycházelo za nimi z potoku, šeredných na
pohledění a hubených, kteréžto stály podlé oněch krav při břehu
potoka.
4. A ty krávy na pohledění šeredné a hubené sežraly oněch sedm krav na
pohledění pěkných a tlustých. I procítil Farao.
5. A když usnul zase, zdálo se jemu podruhé. A aj, sedm klasů vyrostlo
z stébla jednoho, plných a pěkných.
6. A aj, sedm klasů tenkých a východním větrem usvadlých vzcházelo za
nimi.
7. A ti klasové tencí pohltili sedm oněch klasů zdařilých a plných. I
procítiv Farao, a aj, byl sen.
8. Když pak bylo ráno, zkormoucena byla mysl jeho; a poslav, svolal
všecky hadače Egyptské, a všecky mudrce jejich. I vypravoval jim Farao
sny své; a nebylo žádného, kdo by je vyložil Faraonovi.
9. Tedy mluvil nejvyšší šeňk Faraonovi takto: Na provinění své
rozpomínám se dnes.
10. Farao rozhněvav se na služebníky své, dal mne byl do vězení v domě
nejvyššího nad drabanty, mne a správce nad pekaři.
11. Měli jsme pak sen jedné noci, on i já, jeden každý podlé vyložení
snu svého.
12. A byl tam s námi mládenec Hebrejský, služebník nejvyššího nad
drabanty, jemuž když jsme vypravovali, vykládal nám sny naše; jednomu
každému podlé snu jeho vykládal.
13. A stalo se, že jakž vykládal nám, tak bylo: Já jsem navrácen k
úřadu svému, a on oběšen.
14. Tedy poslav Farao, povolal Jozefa, a rychle vypustili ho z žaláře.
Kterýžto oholiv se, a změniv roucho své, přišel k Faraonovi.
15. I řekl Farao Jozefovi: Měl jsem sen, a není, kdo by jej vyložil; o
tobě pak slyšel jsem to, že když uslyšíš sen, umíš jej vyložiti.
16. Odpověděl Jozef Faraonovi, řka: Není to má věc; Bůh oznámí šťastné
věci Faraonovi.
17. Tedy řekl Farao Jozefovi: Zdálo mi se ve snách, že jsem stál na
břehu potoka.
18. A aj, z potoka toho vystupovalo sedm krav tlustých a pěkných,
kteréžto pásly se na mokřinách.
19. A aj, sedm jiných krav vystupovalo za nimi churavých a šeredných
velmi a hubených; neviděl jsem tak šeredných ve vší zemi Egyptské.
20. A sežraly krávy ty hubené a šeredné sedm krav prvnějších tlustých.
21. A ač dostaly se do břicha jejich, však nebylo znáti, by se dostaly
v střeva jejich; nebo na pohledění byly mrzké, jako i před tím. I
procítil jsem.
22. Viděl jsem také ve snách, ano sedm klasů vyrostlo z stébla jednoho
plných a pěkných.
23. A aj, sedm klasů drobných, tenkých a východním větrem usvadlých
vycházelo za nimi.
24. I pohltili klasové ti drobní sedm klasů pěkných. Což když jsem
vypravoval hadačům, nebyl, kdo by mi vyložil.
25. Odpověděl Jozef Faraonovi: Sen Faraonův jednostejný jest. Což Bůh
činiti bude, to ukázal Faraonovi.
26. Sedm krav pěkných jest sedm let, a sedm klasů pěkných tolikéž jest
sedm let; sen jest jednostejný.
27. Sedm pak hubených krav a šeredných, vystupujících za nimi, sedm
let jest; a sedm klasů drobných a větrem východním usvadlých bude sedm
let hladu.
28. Toť jest, což jsem mluvil Faraonovi: Což Bůh činiti bude, ukazuje
Faraonovi.
29. Aj, sedm let nastane, v nichž hojnost veliká bude ve vší zemi
Egyptské.
30. A po nich nastane sedm let hladu, v nichž v zapomenutí přijde
všecka ta hojnost v zemi Egyptské; a zhubí hlad zemi.
31. Aniž poznána bude hojnost ta v zemi, pro hlad, kterýž přijde
potom; nebo velmi veliký bude.
32. Že pak opětován jest sen Faraonovi podvakrát, znamená, že jistá
věc jest od Boha, a že tím spíše Bůh vykoná to.
33. Protož nyní ať vyhledá Farao muže opatrného a moudrého, kteréhož
by ustanovil nad zemí Egyptskou.
34. To ať učiní Farao, a postaví úředníky nad zemí, a béře pátý díl z
úrod země Egyptské, po sedm let hojných.
35. Ať shromáždí všeliké potravy těch úrodných let nastávajících, a
sklidí obilí k ruce Faraonovi; a potravy v městech ať se chovají
pilně.
36. A budou pokrmové ti za poklad zemi této k sedmi letům hladu,
kteráž budou v zemi Egyptské, aby nebyla zkažena země tato hladem.
37. I líbila se řeč ta Faraonovi i všechněm služebníkům jeho.
38. Tedy řekl Farao služebníkům svým: Najdeme-liž podobného tomuto
muži, v němž by byl Duch Boží?
39. Jozefovi pak řekl: Poněvadž Bůh dal znáti tobě všecko toto, neníť
žádného tak rozumného a moudrého, jako ty jsi.
40. Ty budeš nad domem mým, a líbati bude tvář tvou všecken lid můj;
stolicí toliko královskou vyšší nad tebe budu.
41. Řekl také Farao Jozefovi: Aj, ustanovil jsem tě nade vší zemi
Egyptskou.
42. A sňav Farao prsten svůj s ruky své, dal jej na ruku Jozefovu, a
oblékl ho v roucho kmentové, a vložil zlatý řetěz na hrdlo jeho.
43. A dal ho voziti na svém druhém voze, a volali před ním: Klanějte
se! I ustanovil ho nade vší zemi Egyptskou.
44. A řekl Farao Jozefovi: Já jsem Farao, a bez dopuštění tvého
nepozdvihne žádný ruky své ani nohy své ve vší zemi Egyptské.
45. A dal Farao jméno Jozefovi Safenat Paneach, a dal mu Asenat dceru
Putifera, knížete On, za manželku. I vyšel Jozef na zemi Egyptskou.
46. (Jozef pak byl ve třidcíti letech, když stál před Faraonem králem
Egyptským.) A vyšed od tváři Faraonovy, projel všecku zemi Egyptskou.
47. A vydala země po sedm let úrodných obilí hojnost.
48. I nahromáždil všelijakých potrav v těch sedmi letech hojných v
zemi Egyptské, a složil potravu tu v městech; úrody polní jednoho
každého města, kteréž byly okolo něho, složil v něm.
49. A tak nahromáždil Jozef obilí velmi mnoho, jako jest písku
mořského, tak že přestali počítati; nebo mu nebylo počtu.
50. Jozefovi pak narodili se dva synové, prvé než přišel rok hladu,
kteréž mu porodila Asenat, dcera Putifera, knížete On.
51. A nazval Jozef jméno prvorozeného Manasses, řka: Nebo způsobil to
Bůh, abych zapomenul na všecky práce své, a na všecken dům otce svého.
52. Jméno pak druhého nazval Efraim, řka: Nebo dal mi Bůh zrůst v zemi
trápení mého.
53. Tedy pominulo sedm let hojných v zemi Egyptské;
54. A počalo sedm let hladu přicházeti, jakž byl předpověděl Jozef. I
byl hlad po všech krajinách, ale po vší zemi Egyptské byl chléb.
55. Potom také nedostatek trpěla všecka země Egyptská, a volal lid k
Faraonovi o chléb. I řekl Farao všechněm Egyptským: Jděte k Jozefovi,
což vám rozkáže, učiníte.
56. A byl hlad na tváři vší země. Tedy otevřel Jozef všecky obilnice,
v nichž obilí bylo, a prodával Egyptským; nebo rozmohl se hlad v zemi
Egyptské.
57. A všickni obyvatelé země přicházeli do Egypta k Jozefovi, aby
kupovali; nebo rozmohl se byl hlad po vší zemi.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.