Bible kralická: Genesis, 45. kapitola

1. Jozef pak nemoha se déle zdržeti, přede všemi přístojícími zvolal:
Kažte všechněm ven! I nezůstal žádný s nimi, když se známil Jozef s
bratřími svými.
2. Potom pozdvihl hlasu svého s pláčem; a slyšeli to Egyptští, slyšel
také dům Faraonův.
3. I řekl Jozef bratřím svým: Já jsem Jozef. Ještě-li jest živ otec
můj? A nemohli mu odpovědíti bratří jeho; nebo se ho velmi ulekli.
4. Tedy řekl Jozef bratřím svým: Přistuptež medle ke mně. I
přistoupili. A řekl: Já jsem Jozef bratr váš, kteréhož jste prodali do
Egypta.
5. Protož nyní nermuťte se, a neztěžujte sobě toho, že jste mne sem
prodali; nebo pro zachování života vašeho poslal mne Bůh před vámi.
6. Nebo dvě létě již hlad jest v zemi, a ještě pět let přijde, v nichž
nebudou orati, ani žíti.
7. Poslal mne, pravím, Bůh před vámi, pro zachování vás ostatků na
zemi, a pro zachování životů vašich vysvobozením velikým.
8. Tak tedy ne vy jste mne poslali sem, ale Bůh, kterýž mne dal za
otce Faraonovi, a za pána všemu domu jeho, a panovníka po vší zemi
Egyptské.
9. Pospěšte a vstupte k otci mému, a rcete jemu: Toto praví syn tvůj
Jozef: Učinil mne Bůh pánem všeho Egypta; přijdiž ke mně, neprodlévej.
10. A bydliti budeš v zemi Gesen; a budeš blízko mne, ty i synové
tvoji, i vnukové tvoji, stáda tvá, a volové tvoji, a cožkoli máš.
11. A budu tě chovati tam, (nebo ještě pět let hlad bude), abys snad
pro hlad nezahynul, ty i dům tvůj, a cožkoli máš.
12. A aj, oči vaše vidí, i oči bratra mého Beniamina, že ústa má mluví
vám.
13. Povíte také otci mému o vší slávě mé v Egyptě, a což jste koli
viděli; pospěštež tedy, a přiveďte otce mého sem.
14. Tedy padl na šíji Beniamina bratra svého, a plakal; Beniamin také
plakal na šíji jeho.
15. A políbiv všech bratří svých, plakal nad nimi; a potom mluvili
bratří jeho s ním.
16. Slyšána pak jest v domě Faraonově pověst tato: Přišli bratří
Jozefovi. I bylo to velmi vděčné Faraonovi i všechněm služebníkům
jeho.
17. A řekl Farao Jozefovi: Rci bratřím svým: Toto učiňte: Naložíce na
hovada svá, jděte, a navraťte se do země Kananejské.
18. A vezmouce otce svého a čeládky své, přiďte ke mně, a dám vám
dobré místo v zemi Egyptské, a jísti budete tuk země této.
19. Ty pak rozkaž jim: Toto učiňte: Vezměte sobě z země Egyptské vozy
pro děti a ženy své, a vezměte otce svého, a přiďte.
20. Aniž se ohlédejte na nábytky své; nebo nejlepší místo ve vší zemi
Egyptské vaše bude.
21. I učinili tak synové Izraelovi. A dal jim Jozef vozy podlé
rozkázaní Faraonova; dal také jim pokrmy na cestu.
22. Všechněm jim dal, každému dvoje šaty; ale Beniaminovi dal tři sta
stříbrných, a patery šaty jiné a jiné.
23. Otci pak svému poslal tyto věci: Deset oslů, kteříž nesli z
nejlepších věcí Egyptských, a deset oslic, kteréž nesly obilí, a chléb
a pokrmy otci jeho na cestu.
24. A propouštěje bratří své, aby odešli, řekl jim: Nevaďtež se na
cestě.
25. Tedy brali se z Egypta, a přišli do země Kananejské k Jákobovi
otci svému.
26. A zvěstovali jemu, řkouce: Jozef ještě živ jest, ano i panuje ve
vší zemi Egyptské. I omdlelo srdce jeho; nebo slyšev to nevěřil jim.
27. Tedy vypravovali jemu všecka slova Jozefova, kteráž mluvil jim; a
vida vozy, kteréž poslal Jozef pro něho, okřál duch Jákoba otce

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.