Bible kralická: Genesis, 46. kapitola

1. Tedy bral se Izrael se vším, což měl; a přišed do Bersabé, obětoval
oběti Bohu otce svého Izáka.
2. I mluvil Bůh Izraelovi u vidění nočním, řka: Jákobe, Jákobe!
Kterýžto odpověděl: Aj, teď jsem.
3. I řekl: Já jsem ten Bůh silný, Bůh otce tvého. Neboj se sstoupiti
do Egypta, nebo v národ veliký tam tebe učiním.
4. Já sstoupím s tebou do Egypta, a já tě také i zase přivedu; a Jozef
položí ruku svou na oči tvé.
5. Vstal tedy Jákob z Bersabé; a synové Izraelovi vzali Jákoba otce
svého, a děti své s ženami svými na vozy, kteréž poslal pro něho
Farao.
6. Pobrali také dobytek svůj, a zboží své, kteréhož nabyli v zemi
Kananejské; a přišli do Egypta, Jákob i všecko símě jeho s ním.
7. Syny i vnuky, dcery i vnučky své, a všecku rodinu svou uvedl s
sebou do Egypta.
8. A tato jsou jména synů Izraelových, kteříž vešli do Egypta: Jákob a
synové jeho. Prvorozený Jákobův Ruben.
9. A synové Rubenovi: Enoch, Fallu, Ezron a Charmi.
10. Synové pak Simeonovi: Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Sohar a Saul,
syn jedné ženy Kananejské.
11. Synové Léví: Gerson, Kahat a Merari.
12. Synové Judovi: Her, Onan, Séla, Fáres a Zára. (Ale umřel Her a
Onan v zemi Kananejské.) Fáres pak měl syny: Ezrona a Hamule.
13. Synové Izacharovi: Tola, Fua, Job a Simron.
14. A synové Zabulonovi: Sared, Elon a Jahelel.
15. Tiť jsou synové Líe, kteréž porodila Jákobovi v Pádan Syrské, a
Dínu, dceru jeho. Všech duší synů i dcer jeho bylo třidceti a tři.
16. Synové Gád: Sefon, Aggi, Suni, Esebon, Heri, Arodi a Areli.
17. Synové Asser: Jemna, Jesua, Jesui, Beria, a Serach sestra jejich.
Synové pak Beriovi: Heber a Melchiel.
18. To jsou synové Zelfy, kterouž Lában dal Líe dceři své; a ty
porodila Jákobovi, šestnácte duší.
19. Synové pak Ráchel, manželky Jákobovy: Jozef a Beniamin.
20. A Jozefovi narodili se v zemi Egyptské z Asenat, dcery Putifera
knížete On, Manasses a Efraim.
21. Ale synové Beniaminovi: Béla, Becher, Asbel, Gera, Náman, Echi,
Roz, Mufim, Chuppim a Ared.
22. Tiť jsou synové Ráchel, kteréž porodila Jákobovi; všech duší
čtrnáct.
23. A syn Danův: Chusim.
24. Synové pak Neftalím: Jaziel, Guni, Jezer a Sallem.
25. Ti jsou synové Bály, kterouž Lában dal Ráchel dceři své, a ty
porodila Jákobovi; všech duší sedm.
26. Všech duší, kteréž vešly s Jákobem do Egypta, což jich pošlo z
bedr jeho, kromě žen synů Jákobových, všech duší bylo šedesáte a šest.
27. K tomu synové Jozefovi, kteříž se jemu narodili v Egyptě, dva. A
tak všech duší domu Jákobova, kteréž vešly do Egypta, bylo sedmdesáte.
28. Poslal pak Judu napřed k Jozefovi, aby oznámil jemu prvé, než
přišel do Gesen. A tak přišli do země Gesen.
29. Jozef pak zapřáh do svého vozu, vyjel vstříc Izraelovi otci svému
do Gesen; a jakž ho Jákob uzřel, padl na jeho šíji, a plakal dlouho na
šíji jeho.
30. I řekl Izrael Jozefovi: Nechť již umru, když jsem viděl tvář tvou;
nebo ty ještě jsi živ.
31. Jozef pak řekl bratřím svým a domu otce svého: Pojedu a zvěstuji
Faraonovi, a dím jemu: Bratří moji a dům otce mého, kteříž bydlili v
zemi Kananejské, přišli ke mně.
32. Ale jsou pastýři stáda, nebo s dobytkem se obírají; protož ovce
své a voly, i cožkoli mají, přihnali.
33. A když by povolal vás Farao, a řekl: Jaký jest obchod váš?
34. Odpovíte: Dobytkem se živili služebníci tvoji od mladosti své až
do této chvíle, i my i otcové naši; abyste bydlili v zemi Gesen; nebo
v mrzkosti mají Egyptští všecky pastýře stáda.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.