Bible kralická: Genesis, 49. kapitola

1. Povolal pak Jákob synů svých, a řekl: Sejděte se, a oznámím vám, co
se s vámi díti bude potomních dnů.
2. Shromažďte se a slyšte synové Jákobovi, poslyšte Izraele otce
svého.
3. Ruben, prvorozený můj jsi ty, síla má, a počátek moci mé,
vyvýšenost důstojenství a vyvýšenost síly.
4. Prudce sběhneš jako voda. Nebudeš vyvýšen, proto že jsi vstoupil na
lůže otce svého; a jakž jsi poškvrnil postele mé, zmizelo vyvýšení
tvé.
5. Simeon a Léví bratří, nástrojové nepravosti jsou v příbytcích
jejich.
6. Do tajné rady jejich nevcházej duše má, k shromáždění jejich
nepřipojuj se slávo má; nebo v prchlivosti své zbili muže, a svévolně
vyvrátili zed.
7. Zlořečená prchlivost jejich, nebo neustupná; i hněv jejich, nebo
zatvrdilý jest. Rozdělím je v Jákobovi, a rozptýlím je v Izraeli.
8. Judo, ty jsi, tebe chváliti budou bratří tvoji; ruka tvá bude na
šíji nepřátel tvých; klaněti se budou tobě synové otce tvého.
9. Lvíče Juda, z loupeže, synu můj, vrátil jsi se; schýliv se, ležel
jako lev a jako lvice; kdo zbudí ho?
10. Nebude odjata berla od Judy, ani vydavatel zákona od noh jeho,
dokudž nepřijde Sílo; a k němu se shromáždí národové.
11. Uváže k vinnému kmenu osle své, a k výbornému kmenu oslátko oslice
své. Práti bude u víně roucho své, a v červeném víně oděv svůj.
12. Červenějších očí bude nad víno, a zubů bělejších nad mléko.
13. Zabulon bydliti bude na břehu mořském, a na přístavu lodí, a
pomezí jeho až k Sidonu.
14. Izachar osel silný, ležící mezi dvěma břemeny.
15. A vida odpočinutí, že jest dobré, a zemi, že jest rozkošná, sehne
rameno své k nošení, a dávati bude daně.
16. Dan souditi bude lid svůj, jako jedno z pokolení Izraelských.
17. Budeť Dan jako had podlé cesty, jako had rohatý podlé stezky,
štípaje kopyta koně, aby spadl jezdec jeho zpět.
18. Spasení tvého očekávám, ó Hospodine!
19. Gád, vojsko přemůže jej, však on svítězí potom.
20. Asser, tučný bude pokrm jeho, a onť vydávati bude rozkoše
královské.
21. Neftalím jako laň vypuštěná, vydávaje výmluvnosti krásné.
22. Ratolest rostoucí Jozef, ratolest rostoucí podlé studnice;
ratolesti vycházely nad zed.
23. Ačkoli hořkostí naplnili jej, a stříleli na něj, a v tajné
nenávisti měli ho střelci:
24. Však zůstalo v síle lučiště jeho, a zsilila se ramena rukou jeho z
rukou mocného Jákobova; odkudž byl pastýř a kámen Izraelův;
25. Od silného Boha, jemuž sloužil otec tvůj, kterýž spomáhá tobě, a
od všemohoucího, kterýž požehná tobě požehnáními nebeskými s hůry,
požehnáními propasti ležící hluboko, požehnáním prsů a života.
26. Požehnání otce tvého silnější budou nad požehnání předků mých, až
k končinám pahrbků věčných; budou nad hlavou Jozefovou, a na vrchu
hlavy Nazarejského mezi bratřími jeho.
27. Beniamin, vlk dravý, ráno bude jísti loupež, a večer rozdělí
kořisti.
28. Všech těchto pokolení Izraelských jest dvanácte; a to jest, což
mluvil jim otec jejich; požehnal jim také, jednomu každému vedlé
požehnání jeho požehnal.
29. A poroučeje jim, řekl: Já připojen budu k lidu svému; pochovejte
mne s otci mými v jeskyni té, kteráž jest na poli Efrona Hetejského,
30. V jeskyni, kteráž jest na poli Machpelah, jenž jest naproti Mamre
v zemi Kananejské, kterouž koupil Abraham spolu s polem tím od Efrona
Hetejského k dědičnému pohřbu.
31. Tam pochovali Abrahama a Sáru ženu jeho; tam pochovali Izáka a

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.