Bible kralická: Genesis, 6. kapitola

1. Stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi, a dcery se jim
zrodily,
2. Že vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě
ženy ze všech, kteréž oblibovali.
3. Pročež řekl Hospodin: Nebude se nesnaditi duch můj s člověkem na
věky, proto že také tělo jest, a bude dnů jeho sto a dvadceti let.
4. Obrové pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli
synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž
zdávna byli, muži na slovo vzatí.
5. Ale když viděl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, a
že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken čas,
6. Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi, a bolest měl v srdci
svém.
7. Tedy řekl Hospodin: Vyhladím z země člověka, kteréhož jsem stvořil,
od člověka až do hovada, až do zeměplazu, až i do ptactva nebeského;
nebo líto mi, že jsem je učinil.
8. Ale Noé našel milost před Hospodinem.
9. Tito jsou příběhové Noé: Noé muž spravedlivý, dokonalý byl za svého
věku, s Bohem ustavičně chodil Noé.
10. (Zplodil pak Noé tři syny: Sema, Chama a Jáfeta.)
11. Ale země byla porušena před Bohem, a naplněna byla země
nepravostí.
12. Viděl tedy Bůh zemi, a aj, porušena byla, nebo bylo porušilo
všeliké tělo cestu svou na zemi.
13. Protož řekl Bůh k Noé: Konec všelikého těla přichází přede mne,
nebo naplněna jest země nepravostí od nich; z té příčiny, hle, již
zkazím je s zemí.
14. Učiň sobě koráb z dříví gofer; příhrady zděláš v tom korábu, a
oklejuješ jej vnitř i zevnitř klím.
15. A na tento způsob uděláš jej: Tří set loktů bude dlouhost toho
korábu, padesáti loktů širokost jeho a třidceti loktů vysokost jeho.
16. Okno uděláš v korábu, a svrchkem na loket vysokým zavřeš jej;
dvéře také korábu v boku jeho postavíš, a pokoje spodní, druhé i třetí
zděláš v něm.
17. Já pak, aj, já uvedu potopu vod na zemi, aby zkaženo bylo všeliké
tělo, v němž jest duch života pod nebem. Cožkoli bude na zemi, umře.
18. S tebou však učiním smlouvu svou; a vejdeš do korábu, ty i synové
tvoji, žena tvá i ženy synů tvých s tebou.
19. A ze všech živočichů všelikého těla, po dvém z každého uvedeš do
korábu, abys je živé zachoval s sebou; samec a samice budou.
20. Z ptactva podlé pokolení jeho, a z hovad podlé pokolení jejich, ze
všelikého také zeměplazu podlé pokolení jeho, po dvém z každého vejdou
k tobě, aby živi zůstali.
21. Ty pak nabeř s sebou všeliké potravy, kteráž se jísti může, a
shromažď sobě, aby byla tobě i jim ku pokrmu.
22. I učinil Noé podlé všeho, jakž mu rozkázal Bůh, tak učinil.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.