Bible kralická: Genesis, 7. kapitola

1. Potom řekl Hospodin k Noé: Vejdiž ty i všecka čeled tvá do korábu;
nebo jsem tě viděl spravedlivého před sebou v národu tomto.
2. Ze všech hovad čistých vezmeš sobě sedmero a sedmero, samce a
samici jeho, ale z hovad nečistých dvé a dvé, samce a samici jeho.
3. Z ptactva také nebeského sedmero a sedmero, samce a samici, aby
živé zachováno bylo símě na vší zemi.
4. Nebo po dnech ještě sedmi já dštíti budu na zemi za čtyřidceti dnů
a čtyřidceti nocí; a vyhladím se svrchku země všelikou podstatu,
kterouž jsem učinil.
5. Tedy učinil Noé všecko tak, jakž mu přikázal Hospodin.
6. (Byl pak Noé v šesti stech letech, když ta potopa přišla na zemi.)
7. A protož přišel Noé a synové jeho, i žena jeho, i ženy synů jeho s
ním k korábu, pro vody potopy.
8. Z hovad také čistých i z hovad nečistých, i z ptactva a ze všeho,
což se hýbe na zemi,
9. Po dvém vešli k Noé do korábu, samec a samice, tak jakž byl
rozkázal Bůh Noé.
10. Stalo se pak po sedmi dnech, že vody potopy přišly na zemi.
11. Léta šestistého věku Noé, druhého měsíce, sedmnáctého dne téhož
měsíce, v ten den protrženy jsou všecky studnice propasti veliké, a
průduchové nebeští otevříni jsou.
12. I byl příval na zemi čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí.
13. Toho dne všel Noé, Sem a Cham i Jáfet, synové Noé, žena Noé, a tři
ženy synů jeho s ním do korábu.
14. Oni i všeliký živočich podlé pokolení svého, i všeliké hovado
podlé pokolení svého, a všeliký zeměplaz, kterýž se hýbe na zemi,
podlé pokolení svého, i všeliké ptactvo vedlé pokolení svého,
všelijací ptáci, všecko, což křídla má,
15. Vešli k Noé do korábu, po dvém ze všelikého těla, v němž byl duch
života.
16. A což jich vešlo, samec a samice ze všelikého těla vešli, tak jakž
byl přikázal jemu Bůh, a zavřel Hospodin po něm.
17. A když byla potopa za čtyřidceti dnů na zemi, tedy rozmnoženy jsou
vody, až i vyzdvihly koráb, a vznesly jej od země.
18. Nebo zmohly se vody a rozmnoženy jsou velmi nad zemí, i zplýval
koráb na vodách.
19. A tak náramně rozmohly se vody nad zemí, že přikryty jsou všecky
hory nejvyšší, kteréž byly pode vším nebem.
20. Patnácte loktů zvýší rozmohly se vody, když přikryty jsou hory.
21. I umřelo všeliké tělo, kteréž se hýbe na zemi, tak z ptactva, jako
z hovad a živočichů, i všelikého hmyzu, kterýž se plazí po zemi, i
každého člověka.
22. Všecko, což mělo dýchání ducha života v chřípích svých, ze všeho,
což bylo na suše, pomřelo.
23. A tak vyhladil Bůh všelikou podstatu, kteráž byla na tváři země,
od člověka až do hovada, až do zeměplazu, a až do ptactva nebeského,
vyhlazeno jest, pravím, z země; a zůstal toliko Noé, a kteříž s ním
byli v korábu.
24. I trvaly vody nad zemí za sto a padesáte dnů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.