Bible kralická: Genesis, 9. kapitola

1. Tedy požehnal Bůh Noé i synům jeho a řekl jim: Ploďtež se a
rozmnožujte se, a naplňte zemi.
2. Strach váš a hrůza vaše buď na všeliký živočich země, a na všecko
ptactvo nebeské. Všecko, což se hýbe na zemi, a všecky ryby mořské v
ruce vaše dány jsou.
3. Všecko, což se hýbe a jest živo, bude vám za pokrm; jako i bylinu
zelenou, dal jsem vám to všecko.
4. A však masa s duší jeho, kteráž jest krev jeho, nebudete jísti.
5. A zajisté krve vaší, duší vašich vyhledávati budu; z rukou každého
hovada vyhledávati jí budu, i z ruky člověka, ano i z ruky každého
bratra jeho budu vyhledávati duše člověka.
6. Kdo by koli vylil krev člověka, skrze člověka vylita bude krev
jeho; nebo k obrazu svému učinil Bůh člověka.
7. Vy pak ploďte a množte se; v hojnosti se rozploďte na zemi, a
rozmnoženi buďte na ní.
8. I mluvil Bůh k Noé a synům jeho s ním, řka:
9. Já zajisté vcházím v smlouvu svou s vámi, i s semenem vaším po vás,
10. A se všelikou duší živou, kteráž jest s vámi, z ptactva, z hovad a
ze všech živočichů zemských, kteříž jsou s vámi, ode všech, kteříž
vyšli z korábu, až do všelikého živočicha zemského.
11. Protož utvrzuji smlouvu svou s vámi, že nebude vyhlazeno více
všeliké tělo vodami potopy; aniž bude více potopa k zkažení země.
12. I řekl Bůh: Totoť bude znamení smlouvy, kteréž já dávám, mezi mnou
a mezi vámi, a mezi všelikou duší živou, kteráž jest s vámi, po všecky
věky.
13. Duhu svou postavil jsem na oblaku, a bude na znamení smlouvy mezi
mnou a mezi zemí.
14. A budeť, když uvedu mračný oblak nad zemí, a ukáže se duha na
oblaku,
15. Že se rozpomenu na smlouvu svou, kteráž jest mezi mnou a mezi vámi
a mezi všelikou duší živou v každém těle; a nebudou více vody ku
potopě, aby zahladily všeliké tělo.
16. Nebo když bude duha ta na oblaku, popatřím na ni, abych se
rozpomenul na smlouvu věčnou mezi Bohem a mezi všelikou duší živou v
každém těle, kteréž jest na zemi.
17. I řekl Bůh k Noé: Toť jest znamení smlouvy, kterouž jsem utvrdil
mezi sebou a mezi všelikým tělem, kteréž jest na zemi.
18. Byli pak synové Noé, kteříž vyšli z korábu: Sem, Cham a Jáfet; a
Cham byl otec Kanánův.
19. Ti tři jsou synové Noé, a ti se rozprostřeli po vší zemi.
20. Noé pak obíraje se s zemí, začal dělati vinice.
21. A pije víno, opil se, a obnažil se u prostřed stanu svého.
22. Viděl pak Cham, otec Kanánův, hanbu otce svého, a pověděl oběma
bratřím svým vně.
23. Tedy vzali Sem a Jáfet oděv, kterýžto oba položili na ramena svá,
a jdouce zpátkem, zakryli hanbu otce svého; tváři pak jich byly
odvráceny, a hanby otce svého neviděli.
24. Procítiv pak Noé po svém víně, zvěděl, co mu učinil syn jeho
mladší.
25. I řekl: Zlořečený Kanán, služebník služebníků bude bratřím svým.
26. Řekl také: Požehnaný Hospodin, Bůh Semův, a buď Kanán služebníkem
jejich.
27. Rozšiřiž Bůh milostivě Jáfeta, aby bydlil v stáncích Semových, a
buď Kanán služebníkem jejich.
28. Živ pak byl Noé po potopě tři sta a padesáte let.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.