Bible kralická: Izaiáš, 1. kapitola

1. Vidění Izaiáše syna Amosova, kteréž viděl o Judovi a Jeruzalému, za
dnů Uziáše, Jotama, Achasa a Ezechiáše, králů Judských.
2. Slyšte nebesa, a ušima pozoruj země, nebo Hospodin mluví: Syny jsem
vychoval a vyvýšil, oni pak strhli se mne.
3. Vůl zná hospodáře svého, a osel jesle pánů svých; Izrael nezná, lid
můj nesrozumívá.
4. Ach, národe hříšný, lide obtížený nepravostí, símě zlostníků,
synové nešlechetní, opustili Hospodina, pohrdli svatým Izraelským,
odvrátili se zpět.
5. Proč, čím více biti býváte, tím více se odvracujete? Všecka hlava
jest neduživá, a všecko srdce zemdlené.
6. Od zpodku nohy až do vrchu hlavy není na něm místa celého, jen rána
a zsinalost, a zbití zahnojené, aniž se vytlačuje, ani uvazuje, ani
olejem změkčuje.
7. Země vaše spustla, města vaše vypálena ohněm; zemi vaši před vámi
cizozemci zžírají, a v poušť obracejí, tak jakž vše kazí cizozemci.
8. I zůstala dcera Sionská jako boudka na vinici, jako chaloupka v
zahradě tykevné, a jako město zkažené.
9. Byť nám byl Hospodin zástupů jakkoli malička ostatků nezanechal,
byli bychom jako Sodoma, byli bychom Gomoře podobni.
10. Slyšte slovo Hospodinovo, knížata Sodomská, ušima pozorujte zákona
Boha našeho, lide Gomorský:
11. K čemu jest mi množství obětí vašich? dí Hospodin. Syt jsem
zápalných obětí skopců a tuků krmných hovad, a krve volků a beránků a
kozlů nejsem žádostiv.
12. Že přicházíte, abyste se ukazovali přede mnou, kdož toho z ruky
vaší hledal, abyste šlapali síně mé?
13. Nepřinášejte více oběti oklamání. Kadění v ohavnosti mám,
novměsíců a sobot a svolávání nemohu trpěti, (nepravost jest), ani
shromáždění.
14. Novměsíců vašich a slavností vašich nenávidí duše má; jsou mi
břemenem, ustal jsem, nesa je.
15. Protož, když rozprostíráte ruce vaše, skrývám oči své před vámi, a
když množíte modlitbu, neslyším; ruce vaše krve plné jsou.
16. Umejte se, očisťte se, odvrzte zlost skutků vašich od očí mých,
přestaňte zle činiti.
17. Učte se dobře činiti, hledejte soudu, pozdvihněte potlačeného,
dopomozte k spravedlnosti sirotku, zastaňte vdovy.
18. Poďtež nu, a poukažme sobě, praví Hospodin: Budou-li hříchové vaši
jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbělejí; budou-li červení jako
šarlat, jako vlna budou.
19. Budete-li povolní a poslušní, dobré věci země jísti budete.
20. Pakli nebudete povolní, ale zpurní, od meče sežráni budete; nebo
ústa Hospodinova mluvila.
21. Jak tě nevěstkou učiněno to město věrné, plné soudu! Spravedlnost
přebývala v něm, nyní pak vražedlníci.
22. Stříbro tvé obrátilo se v trůsky, víno tvé smíšeno s vodou.
23. Knížata tvá zpurná a tovaryši zlodějů, jeden každý z nich miluje
dary, a dychtí po úplatcích; sirotku k spravedlnosti nedopomáhají, a
pře vdovy před ně nepřichází.
24. Protož dí Pán, Hospodin zástupů, silný Izraelský: Aj, jáť se
potěším nad protivníky svými, a vymstím se nad nepřátely svými,
25. Když zase obrátím ruku svou na tě, až přepálím dočista trůsky tvé,
a odejmu všecken cín tvůj,
26. A obnovím soudce tvé tak jako na počátku, a rádce tvé jako s prvu.
A tu potom slouti budeš městem spravedlnosti, městem věrným.
27. Sion v soudu vykoupen bude, a kteříž zase uvedeni budou do něho, v
spravedlnosti.
28. Setření pak přestupníků a nešlechetných v náhle přijde, a kteříž
opouštějí Hospodina, docela zahynou.
29. Nebo zahanbeni budete pro háje, ponichž jste toužili, a zastydíte
se pro zahrady, kteréž jste sobě zvolili.
30. Budete zajisté jako dub, s něhož lístí prší, a jako zahrada, v níž
vody není.
31. I bude nejsilnější jako koudel, a učinitel jeho jako jiskra; i
bude to obé hořeti spolu, a nebude žádného, ješto by uhasiti mohl.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.