Bible kralická: Izaiáš, 12. kapitola

1. I díš v ten den: Oslavovati tě budu, Hospodine, proto že byv hněviv
na mne, odvrátil jsi prchlivost svou, a utěšil jsi mne.
2. Aj, Bůh silný spasení mé, doufati budu, a nebudu se strašiti; nebo
síla má a píseň a spasení mé jest Bůh Hospodin.
3. I budete vážiti vody s radostí z studnic toho spasení,
4. A řeknete v ten den: Oslavujte Hospodina, vzývejte jméno jeho,
známé čiňte mezi lidmi skutky jeho, připomínejte, že vyvýšené jest
jméno jeho.
5. Žalmy zpívejte Hospodinu, nebo veliké věci učinil; a to známé buď
po vší zemi.
6. Prokřikni a zpívej, obyvatelkyně Sionská, nebo veliký jest u
prostřed tebe Svatý Izraelský.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.