Bible kralická: Izaiáš, 16. kapitola

1. Pošlete beránky panovníku země, počnouc od Sela až do pouště, k
hoře dcery Sionské.
2. Sic jinak bude Moáb jako pták místa nemající, a s hnízda sehnaný;
budou dcery Moábské při brodech Arnon.
3. Svolej radu, učiň soud, připrav stín svůj u prostřed poledne jako
noc; skrej vyhnané, místa nemajícího nevyzrazuj.
4. Nechať u tebe pobudou vyhnaní moji, ó Moábe, buď skrýší jejich před
zhoubcím; nebo přestane násilník, přestane zhoubce, pošlapávající
vyhlazen bude z země.
5. A upevněn bude milosrdenstvím trůn, a seděti bude na něm stále v
stánku Davidovu ten, kterýž by soudil a vyhledával soudu a pospíchal k
spravedlnosti.
6. Ale slýchaliť jsme o pýše Moábově, že velmi pyšný jest, o pýše
jeho, a chloubě jeho i spouzení se jeho, ale nepřijdouť k vykonání
myšlénky jeho.
7. Protož kvíliti bude Moáb před Moábem, jeden každý kvíliti bude; nad
grunty Kirchareset úpěti budete, a říkati: Jižť jsou zkaženi.
8. Nýbrž i réví Ezebon usvadlo, i vinní kmenové Sibma. Páni národů
potřeli výborné réví jeho, kteréž až do Jazer dosahalo, a bylo se
rozšířilo při poušti; rozvodové jeho rozložili se, a dosahali až za
moře.
9. Protož pláči pro pláč Jazerských a pro vinici Sibma; svlažuji tě
slzami svými, ó Ezebon a Eleale, nebo provyskování nad ovocem tvým
letním a nad žní tvou kleslo.
10. A přestalo veselé a plésání nad polem úrodným, na vinicích se
nezpívá, ani prokřikuje, vína v presích netlačí ten, kterýž tlačívá.
Takž i já provyskování přestávám.
11. Protože střeva má nad Moábem jako harfa znějí, a vnitřnosti mé pro
Kircheres.
12. I stane se, když zřejmé bude, an ustává Moáb nad výsostmi, že
vejde do svatyně své, aby se modlil, však nic nespraví.
13. Toť jest to slovo, kteréž mluvil Hospodin o Moábovi již dávno.
14. Nyní pak praví Hospodin, řka: Po třech letech, jakáž jsou léta
nájemníka, v potupu uvedena bude sláva Moábova se vším množstvím
velikým, tak že ostatkové jeho budou skrovní, přemaličcí a mdlí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.