Bible kralická: Izaiáš, 17. kapitola

1. Břímě Damašku. Aj, Damašek přestane býti městem, a bude hromadou
rumu.
2. Zpuštěná města Aroer pro stáda budou, a odpočívati tam budou, a
nebude žádného, kdo by je strašil.
3. I bude odjata pevnost od Efraima, a království od Damašku i ostatků
Syrských; jako i sláva synů Izraelských na nic přijdou, praví Hospodin
zástupů.
4. I bude v ten den, že opadne sláva Jákobova, a tuk těla jeho vymizí.
5. Nebo bude Assur jako ten, jenž shromažďuje ve žni obilé, a rámě
jeho žne klasy, anobrž bude jako ten, jenž zbírá klasy v údolí Refaim.
6. Paběrkové však zanecháni v něm budou, jako po očesání olivy dvě neb
tři olivky na vrchu větve, a čtyry neb pět na ratolestech jejích
plodistvých, praví Hospodin Bůh Izraelský.
7. V ten den patřiti bude člověk k Učiniteli svému, a oči jeho k
Svatému Izraelskému hleděti budou.
8. A nebude patřiti k oltářům, dílu rukou svých; ani k tomu, což
učinili prstové jeho, hleděti bude, ani k hájům, ani k obrazům
slunečným.
9. V ten den budou města síly jeho opuštěna jako chrastinka a růžťka,
kteráž opuštěna budou od synů Izraelských, i spustneš, ó země.
10. Nebos se zapomněla na Boha spasení svého, a na skálu síly své
nezpomenulas. Protož ačkoli štěpy rozkošné štěpuješ, a kmen vinný
přespolní sázíš,
11. V čas štěpování tvého štípí, aby rostlo, opatruješ, nýbrž téhož
jitra o to, což seješ, aby se pučilo, pečuješ: v den však užitku
odejde žeň, na žalost tvou přetěžkou.
12. Běda množství lidí mnohých, kteříž jako zvuk mořský ječí, a
hlučícím národům, kteříž jako zvuk vod násilných hlučí,
13. Národům jako zvuk vod mnohých zvučícím; nebo je Bůh okřikne.
Pročež daleko utíkati budou, a honěni budou jako plevy po vrších od
větru, a jako chumel od vichřice.
14. Nebo u večer aj, předěšení, a než jitro přijde, anť ho není. Tenť
jest podíl těch, kteříž nás potlačují, a los těch, kteříž nás loupí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.