Bible kralická: Izaiáš, 18. kapitola

1. Běda zemi zastěňující se křídly, kteráž jest při řekách země
Mouřenínské,
2. Posílající po moři posly, v nástrojích z sítí po vodách, řka:
Jděte, poslové rychlí, k národu rozptýlenému a zloupenému, k lidu
hroznému zdávna i posavad, k národu všelijak potlačenému, jehož zemi
řeky roztrhaly.
3. Všickni obyvatelé světa, a přebývající na zemi, když bude korouhev
vyzdvižena na horách, uzříte, a když troubiti se bude trubou,
uslyšíte.
4. Nebo takto praví Hospodin ke mně: Spokojímť se, a podívám z
příbytku svého, a budu jako teplo vysušující po dešti, a jako oblak
dešťový v čas horké žně.
5. Před vinobraním zajisté, když se vypučí pupenec, a květ vydá hrozen
trpký, ještě rostoucí, tedy podřeže révíčko noži, a rozvody odejme a
zpodtíná.
6. I budou zanecháni všickni spolu ptactvu z hor, a šelmám zemským, a
bude na nich přes léto ptactvo, a všeliké šelmy zemské na nich přes
zimu zůstanou.
7. V ten čas přinesen bude dar Hospodinu zástupů (od lidu rozptýleného
a zloupeného, od lidu hrozného zdávna i posavad, národu všelijak
potlačeného, jehožto zemi řeky rozchvátaly), k místu jména Hospodina
zástupů, hoře Sion.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.