Bible kralická: Izaiáš, 19. kapitola

1. Břímě Egyptských. Aj, Hospodin béře se na oblaku lehkém, a přitáhne
na Egypt. I pohnou se modly Egyptské před tváří jeho, a srdce
Egyptských rozplyne se u prostřed něho.
2. Nebo spustím Egyptské s Egyptskými, tak že bojovati budou jeden
každý proti bratru svému, a přítel proti příteli svému, město proti
městu, království proti království.
3. A na nic přijde duch Egyptských u prostřed něho, a radu jeho
sehltím. I raditi se budou modl a kouzedlníků a zaklinačů a hadačů.
4. Dám zajisté Egypt v ruku pánů ukrutných, a král přísný panovati
bude nad nimi, praví Pán, Hospodin zástupů.
5. A vymizejí vody z moře, i řeka osákne a vyschne.
6. I vzdálí se řeky, opadnou a vyschnou potokové Egyptští, třtí i
rákosí usvadne.
7. Tráva okolo potoka a při pramenu potoka, i vše, což se seje při
potoku, uschne, zmizí a ztratí se.
8. I budou žalostiti rybáři, a kvíliti všickni, kteříž mecí do potoka
udici; a kteříž rozstírají síti na vody, na nouzi přijdou.
9. Zahanbeni budou i ti, kteříž dělají věci lněné a hedbávné, a kteříž
tkají kment.
10. Nebo síti jeho budou zkaženy, i všickni dělající rybníky pro ryby.
11. Jistě žeť jsou blázni knížata Soan, moudrých rádců Faraonových
rada zhlupěla. Jakž říkati můžete Faraonovi: Syn moudrých já jsem, syn
králů starožitných?
12. Kdež jsou, kde ti moudří tvoji? Nechať oznámí nyní tobě, vědí-li,
co uložil Hospodin zástupů o Egyptu.
13. Zbláznila se knížata Soan, podvedena jsou knížata Nof, svedli
Egypt přednější v pokolení jeho.
14. Hospodin pustil mezi ně ducha závrativého, i spraví to, že zbloudí
Egypt při všelikém předsevzetí svém, tak jako bloudí ožralec při
vývratku svém.
15. Aniž bude dílo v Egyptě, kteréž by učinila hlava neb ocas,
ratolest aneb sítí.
16. V ten den bude Egypt podobný ženám; nebo strašiti se a děsiti bude
před zdvižením ruky Hospodina zástupů, kterouž on zdvihne proti němu.
17. A budeť země Judská Egyptu k hrůzi; každý, kdož zpomene na ni,
strašiti se bude, pro radu Hospodina zástupů, kterouž zavřel o něm.
18. V ten den bude pět měst v zemi Egyptské, mluvících jazykem
Kananejským, a přisahajících skrze Hospodina zástupů, jedno pak
nazváno bude město zpuštění.
19. V ten den bude oltář Hospodinův u prostřed země Egyptské, a sloup
při pomezí jejím Hospodinu;
20. Bude, pravím, na znamení a na svědectví Hospodinu zástupů v zemi
Egyptské. A když volati budou k Hospodinu příčinou těch, kteříž by je
ssužovali, tedy pošle jim spasitele a kníže, i vysvobodí je.
21. I bude známý Hospodin Egyptským; nebo poznají Egyptští Hospodina v
ten den, a ctíti jej budou obětmi a dary, a činiti budou sliby
Hospodinu, i plniti.
22. A tak bíti bude Hospodin Egypt, aby zbije, uzdravil jej; nebo
obrátí se k Hospodinu, a on je vyslyší a uzdraví.
23. V ten den bude silnice z Egypta do Assyrie, i budou choditi
Assyrští do Egypta, a Egyptští do Assyrie, a sloužiti budou Egyptští s
Assyrskými Hospodinu.
24. V ten den bude Izrael Egyptským a Assyrským jako třetí z nich, i
budou požehnaní u prostřed země.
25. Nebo požehná jim Hospodin zástupů, řka: Požehnaný lid můj
Egyptský, a dílo rukou mých Assur, i dědictví mé Izrael.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.