Bible kralická: Izaiáš, 21. kapitola

1. Břímě pustého moře. Jako vichřice na poledne se žene, tak přijde z
pouště, z země hrozné.
2. Vidění tvrdé jest mi ukázáno. Nešlechetník nešlechetnost páše, a
zhoubce hubí. Přitáhniž Elame, Médský oblehni. Všelikému úpění jeho
přestati rozkáži.
3. Z té příčiny naplněna jsou bedra má bolestí, úzkosti postihly mne
jako úzkosti rodičky; sklíčen jsem, slyše to, strnul jsem, vida to.
4. Zkormoutilo se srdce mé, hrůza předěsila mne, noc mých rozkoší
obrátila se mi v strach.
5. Přistroj na stůl, nechť stráž drží strážný, jez, pí. Vstaňte
knížata, mažte pavézy.
6. Nebo tak řekl ke mně Pán: Jdi, postav strážného, kterýž by to, což
uhlédá, oznámil.
7. I viděl vozy, a dvěma řady jízdu, vozy, kteréž oslové, a vozy,
kteréž velbloudové táhli; šetřil zajisté pilně s velikou bedlivostí.
8. A volal jako lev: Jáť, Pane můj, stojím na stráži ustavičně ve dne,
nýbrž na stráži své já stávám v každičkou noc.
9. (A aj, v tom přijeli na vozích muži a dvěma řady jízda.) Zvolal
tedy a řekl: Padl, padl Babylon, a všecky rytiny bohů jeho o zem
roztřískány.
10. Méť jest humno, a obilé humna mého. Což jsem slyšel od Hospodina
zástupů, Boha Izraelského, oznámil jsem vám.
11. Břímě Dumy. Slyším hlas z Seir: Strážný, co bylo v noci? Strážný,
co se stalo v noci?
12. Řekl strážný: Přišlo jitro, a tolikéž noc; chcete-li hledati,
hledejte. Navraťte se, přiďte.
13. Břímě na Arabii. Po lesích v Arabii nocleh mívati budete, ó
pocestní Dedanských.
14. Obyvatelé země Tema nechať vynesou vody vstříc žíznivému; s
chlebem jeho nechať vyjdou proti utíkajícímu.
15. Nebo před mečem utíkati budou, před mečem vytaženým, před lučištěm
nataženým, před těžkostí boje.
16. Tak zajisté řekl Pán ke mně: Že po roce, jakýž jest rok nájemníka,
přestane všecka sláva Cedar,
17. A pozůstalý počet střelců udatných synů Cedar zmenšen bude; nebo
Hospodin Bůh Izraelský to mluvil.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.