Bible kralická: Izaiáš, 22. kapitola

1. Břímě údolí vidění. Cožť se stalo, že jsi vystoupilo všecko na
střechy,
2. Město plné hřmotu a hluku, město veselící se? Zbití tvoji nejsou
zbiti mečem, ani zhynuli v boji.
3. Všecka knížata tvá rozprchla se napořád, od střelců svázána jsou.
Což jich koli nalezeno jest v tobě, napořád svázáni jsou, zdaleka
utíkají.
4. Protož jsem řekl: Ponechejte mne, ať hořekuji s pláčem, a
neusilujte mne těšiti nad popléněním dcerky lidu mého.
5. Nebo jest den ssoužení, a pošlapání, a v mysli sevření ode Pána,
Hospodina zástupů, v údolí vidění, den boření zdi, a křiku k horám.
6. Byltě zajisté Elam pochytil toul s vozy lidu vojenského, a Kir
ukázal pavézu.
7. I stalo se, že nejvýbornější údolí tvá naplněna byla vozy, a vojáci
silně položili se u brány,
8. A odkryto bylo zastření Judovo; však obrátilo jsi zřetel v ten den
k zbrojné komoře.
9. I k zbořeninám města Davidova dohlédli jste, nebo mnohé byly, a
shromáždili jste vody rybníka dolního.
10. Domy též Jeruzalémské sečtli jste, i pobořili, abyste utvrdili
zed.
11. Udělali jste také stav mezi dvěma zdmi pro vody rybníka starého,
aniž jste popatřili k Učiniteli jeho, a toho, kdo jej vzdělal od
starodávna, neviděli jste.
12. Nadto když volal Pán, Hospodin zástupů, v ten den k pláči a k
kvílení, a k lysině a k přepásání se žíní.
13. A aj, radost a veselí vaše zabijeti voly, a bíti ovce, jísti maso,
a píti víno, a říkati: Jezme, píme, nebo zítra zemřeme.
14. Ale známéť jest to v uších mých, praví Hospodin zástupů. Protož
nikoli vám nebude odpuštěna ta nepravost, až i zemřete, praví Pán,
Hospodin zástupů.
15. Takto praví Pán, Hospodin zástupů: Jdi, vejdi k Sochitskému tomu,
k Sobnovi správci domu, a řekni:
16. Co ty zde máš? A koho zde máš, že jsi vytesal sobě zde hrob?
Vytesals sobě na vysokém místě hrob svůj, a vystavěls na skále
příbytek svůj.
17. Aj, Hospodin, kterýž tě přistřel, jakž na muže znamenitého náleží,
a kterýž tě výborně přioděl,
18. Prudce tě zakulí jako kuli do země všelijak prostranné. Tam umřeš,
tam i vozové slávy tvé, ó ohyzdo domu Pána svého.
19. A tak seženu tě s místa tvého, a s úřadu tvého svrhu tě.
20. I stane se v ten den, že povolám služebníka svého Eliakima syna
Helkiášova,
21. A obleku jej v sukni tvou, a pasem tvým potvrdím ho, panování tvé
také dám v ruku jeho. I bude za otce obyvatelům Jeruzalémským a domu
Judovu,
22. A vložím klíč domu Davidova na rameno jeho. Když otevře, žádný
nezavře, a když zavře, žádný neotevře.
23. A vbiji jej jako hřebík v místě pevném, a bude stolicí slávy domu
otce svého.
24. I zavěsí na něm synové a dcery všecku slávu domu otce jeho, všecko
nádobí, i to nejmenší, od nádobí, z něhož se pije, až do všech nádob
vinných.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.