Bible kralická: Izaiáš, 23. kapitola

1. Břímě Týru. Kvělte lodí mořské; nebo popléněn jest, tak že není ani
domu. Aniž kdo přichází z země Citim; známé učiněno jest jim.
2. Umlknětež obyvatelé ostrovu, kterýž kupci Sidonští, plavíce se přes
moře, naplňovali,
3. A jehož úrody na velikých vodách, símě Sichor, žeň jeho, užitek
potoka, a kterýž byl skladem národů.
4. Zastyď se, Sidone, nebo praví moře, pevnost mořská, řkuc: Nepracuji
ku porodu, a nerodím, a nevychovávám mládenců, aniž odchovávám panen.
5. Jakož nad pověstí o Egyptu, tak žalostiti budou nad pověstí o Týru.
6. Přepravte se do Tarsu, kvělte obyvatelé ostrovu.
7. To-liž by se vždycky veselilo? Jestiť starožitnost jeho ode dnů
starodávních, ale zavedouť je daleko nohy jeho.
8. Kdo že to usoudil proti Týru, korunujícímu jiné, jehož kupci jsou
jako knížata, a kramáři jeho znamenití v zemi?
9. Hospodin zástupů usoudil to, aby zohavil pýchu všelikého slavného,
a za nic položil všecky znamenité země.
10. Navrať se do země své jako řeka, ó dcero Tarská, neníť tam více
ani pasu.
11. Vztáhl ruku svou na moře, pohnul královstvími; Hospodin přikázal o
tržišti, aby zkaženy byly pevnosti jeho.
12. A řekl: Nebudeš se více veseliti, trpěc nátisk, panno, dcero
Sidonská. Povstaň, beř se do Citim, ale i tam nebudeš míti odpočinutí.
13. Aj, země Kaldejská, ten lid nebyl lidem. Assur vzdělal ji pro
obyvatele pustin, vystavěli věže jejich, vzdělali paláce její, tak že
i Assyrii vyvrátil.
14. Kvělte lodí mořské, nebo zpustěna jest pevnost vaše.
15. I stane se v ten den, že v zapomenutí bude Týrus za sedmdesáte
let, jako za věk krále jednoho. Do skonání sedmdesáti let bude míti
Týrus jako písničku nevěstky.
16. Vezmi harfu, obcházej město, ó nevěstko v zapomenutí daná, hrej
dobře, zpívej dlouho, abys v pamět uvedena byla.
17. I bude po dokonání sedmdesáti let, že navštíví Hospodin Týr, ale
on navrátí se zase k nevěstčí mzdě své, a smilniti bude se všemi
královstvími země na okršlku světa.
18. Však kupectví jeho a mzda jeho svatá bude Hospodinu. Nebude na
poklad skládána, ani schovávána, ale pro ty, kteříž přebývají před
Hospodinem, bude kupectví jeho, aby jedli do sytosti, a měli roucho
dobré.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.