Bible kralická: Izaiáš, 24. kapitola

1. Aj, Hospodin vyprázdní zemi, a pustou učiní; promění zajisté způsob
její, a rozptýlí obyvatele její.
2. I budeť jakož lid tak kníže, jakož služebník tak pán jeho, jakož
děvka tak paní její, jakož kupující tak prodávající, jakož půjčující
tak vypůjčující, jakož lichevník tak ten, jenž lichvu dává.
3. Náramně vyprázděna bude země, a velice zloupena; nebo Hospodin
mluvil slovo toto.
4. Kvíliti bude a padne země, zemdlí a padne okršlek země, zemdlejí
vysocí národové zemští,
5. Proto že i ta země poškvrněna jest pod obyvateli svými; nebo
přestoupili zákony, změnili ustanovení, zrušili smlouvu věčnou.
6. Protož prokletí zžíře zemi, a vypléněni budou obyvatelé její;
protož hořeti budou obyvatelé země, a pozůstane lidí maličko.
7. Žalostiti bude mest, usvadne vinný kmen, úpěti budou všickni
veselého srdce.
8. Odpočine radost bubnů, přestane hluk veselících se, utichne veselí
harfy.
9. Nebudou píti vína s prozpěvováním, zhořkne opojný nápoj pitelům
jeho.
10. Potříno bude město marnosti; zavřín bude každý dům, aby do něho
nechodili.
11. Naříkání bude na ulicích pro víno, zatemněno bude všeliké veselí,
odstěhuje se radost země.
12. Zůstane v městě poušť, i brány zbořeny budou.
13. Nebo tak bude u prostřed země, u prostřed národů, jako očesání
olivy, jako paběrkování, když se dokoná vinobraní.
14. Tiť pozdvihnou hlasu svého, prozpěvovati budou v důstojnosti
Hospodinově, prokřikovati budou i při moři.
15. Protož v údolích oslavujte Hospodina, na ostrovích mořských jméno
Hospodina Boha Izraelského.
16. Od končin země slyšíme písničky o slávě spravedlivého. Ale já řekl
jsem: Zchuravěl jsem, zchuravěl jsem. Ach, na mé hoře, že nešlechetní
nešlechetnost provodí, nešlechetnost, pravím, že tak nestydatě páší.
17. Hrůza a jáma a osídlo tě očekává, ó obyvateli země.
18. I stane se, že kdož uteče před pověstí strachu, upadne do jámy, a
kdož vyleze z jámy, v osídle uvázne; nebo průduchové s výsosti
otevříni budou, a zatřesou se základové země.
19. Velmi se rozstoupí země, velice se rozpadne země, náramně
pohybovati se bude země.
20. Motaje, motati se bude země jako opilý, a přenešena bude jako
chaloupka; nebo těžce na ni dolehne nepravost její, i padne tak, že
nepovstane více.
21. I stane se v ten den, navštíví Hospodin vojsko vysoké na výsosti,
též i krále zemské na zemi.
22. Kteřížto shromážděni budou, tak jako shromažďováni bývají vězňové
do žaláře, a zavříni budou u vězení; po mnohých, pravím, dnech
navštíveni budou.
23. I zahanbí se měsíc, a zastydí slunce, když kralovati bude Hospodin
zástupů na hoře Sion, a v Jeruzalémě, a před starci svými slavně.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.