Bible kralická: Izaiáš, 25. kapitola

1. Hospodine, ty jsi Bůh můj, vyvyšovati tě budu, a oslavovati budu
jméno tvé; nebo jsi učinil předivné věci. Rady tvé zdávna uložené jsou
věrná pravda.
2. Nebo jsi obrátil město v hromadu, město hrazené v zříceninu, paláce
cizozemců, aby nebyli městem, a na věky aby nebyli zase staveni.
3. Protož ctíti tě budou lid silný, města národů hrozných báti se tebe
budou.
4. Nebo jsi byl hradem chudému, hradem nuznému v úzkosti jeho,
útočištěm před povodní, zastíněním před horkem; (nebo vzteklost
ukrutníků podvrátila by zed).
5. Hlučení cizozemců jsi přetrhl jako horkost v sucho, horkost stínem
oblaku; zhouba ukrutných přetržena.
6. I učiní Hospodin zástupů všechněm národům na hoře této hody z věcí
tučných, hody z vína vystálého, z věcí tučných, mozk v sobě majících,
z vína vystálého a učištěného.
7. A zkazí na hoře této zastření, kteréž zastírá všecky lidi, a
přikrytí, jímž přikryti jsou všickni národové.
8. Sehltí i smrt u vítězství, a setře Panovník Hospodin slzu s všeliké
tváři, a pohanění lidu svého odejme ze vší země; (nebo Hospodin
mluvil).
9. Pročež řekne v ten den: Aj, Bůh náš tento jest, očekávaliť jsme na
něj, a vysvobodil nás. Onť jest Hospodin, jehož jsme očekávali;
plésati a veseliti se budeme v spasení jeho.
10. Nebo odpočine ruka Hospodinova na hoře této, a mlácen bude Moáb na
místě svém, jako vymlacována bývá pleva do hnoje.
11. A roztáhneť ruce své u prostřed něho, jako roztahuje ten, kterýž
plyne k plování, a poníží pýchy jeho rameny rukou svých.
12. A tak pevnost i výsost zdí tvých sehne, poníží a srazí na zem až
do prachu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.