Bible kralická: Izaiáš, 26. kapitola

1. V ten den zpívána bude píseň tato v zemi Judské: Město máme pevné,
sám Bůh spasením obdařil zdi a valy jeho.
2. Otevřete brány, ať vejde národ spravedlivý, ostříhající všeliké
pravdy.
3. Člověka spoléhajícího na tě ostříháš v pokoji; v pokoji, nebo v
tebe doufá.
4. Doufejtež v Hospodina až na věky; nebo v Hospodinu, v Hospodinu
jest skála věčná.
5. Ale obyvatele vysokých míst snižuje, města vyvýšeného ponižuje,
ponižuje ho až k zemi, sráží je až do prachu.
6. Pošlapává je noha, nohy chudého, krokové nuzných.
7. Cesta spravedlivého jest upřímá; stezku spravedlivého vyrovnáváš.
8. Také na cestě soudů tvých, Hospodine, očekáváme na tě; ke jménu
tvému a k rozpomínání se na tě patří žádost duše.
9. Duše má touží po tobě v noci, nýbrž i duchem svým ve mně ráno tě
hledám. Nebo když soudové tvoji dějí se na zemi, obyvatelé okršlku
zemského učí se spravedlnosti.
10. Když se milost činí bezbožnému, neučí se spravedlnosti; v zemi
pravosti neprávě činí, a nehledí na důstojnost Hospodinovu.
11. Hospodine, ačkoli vyvýšena jest ruka tvá, však toho nevidí. Uzříť
a zahanbeni budou, závidíce lidu tvému; nadto i ohněm ty nepřátely své
sehltíš.
12. Nám, Hospodine, způsobíš pokoj; nebo i všecko, cožkoli se dálo při
nás, dělal jsi pro dobré naše.
13. Hospodine, Bože náš, panovaliť jsou nad námi páni jiní než ty, (my
však toliko v tebe doufajíce, rozpomínali jsme se na jméno tvé).
14. Ale již zemřevše, neoživouť, mrtví jsouc, nevstanouť, proto že jsi
je navštívil, a vyplénil, i zahladil všecku památku jejich.
15. Rozmnožil jsi národ, ó Hospodine, rozmnožil jsi národ, a oslaven
jsi, ač jsi jej byl vzdálil do všech končin země.
16. Hospodine, v úzkosti hledali tebe, vylévali prosby, když jsi je
trestával.
17. Jako těhotná, blížíc se ku porodu, svírá se, křičí v bolestech
svých, tak jsme byli před tváří tvou, Hospodine.
18. Počali jsme, svírali jsme se, jako bychom rodili vítr: však jsme
žádného vysvobození nezpůsobili zemi, aniž padli obyvatelé okršlku
zemského.
19. Oživouť mrtví tvoji, těla mrtvá má vstanou. Prociťte a
prozpěvujte, obyvatelé prachu. Nebo rosa tvá jako rosa na bylinách,
ale bezbožné k zemi zporážíš.
20. Ej lide můj, vejdi do pokojů svých, a zavři dvéře své za sebou;
schovej se na maličkou chvilku, dokudž nepřejde hněv.
21. Nebo aj, Hospodin béře se z místa svého, aby navštívil nepravost
na obyvatelích země, a odkryje země zbité své, a nebude přikrývati
více zmordovaných svých.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.