Bible kralická: Izaiáš, 27. kapitola

1. V ten den navštíví Hospodin mečem svým přísným, velikým a mocným
Leviatana, hada dlouhého, a Leviatana, hada stočilého, a zabije draka,
kterýž jest v moři.
2. V ten den o vinici výborné víno vydávající zpívejte.
3. Já Hospodin, kterýž ji ostříhám, každé chvilky budu ji svlažovati,
a aby jí někdo neuškodil, v noci i ve dne ji ostříhati.
4. Prchlivosti při mně žádné není. Kdožmi dá bodlák a trn, abych proti
ní válčil, a spálil ji docela?
5. Zdali sváže sílu mou, aby učinil se mnou pokoj, aby pravím, učinil
se mnou pokoj?
6. Vždyť na to přijde, že se vkoření Jákob, zkvetne a zroste Izrael, a
naplní okršlek zemský ovocem.
7. Nebo zdaliž jej tak ubil, jako ubil nepřítele jeho? Zdali jej
zamordoval, jako jsou jiní zmordováni od něho?
8. Vedlé míry trestal jej i tehdáž, když jej zavesti dal, ješto
nepřítele zachvátil větrem svým tuhým východním.
9. A protož tím způsobem očištěna bude nepravost Jákobova, a toť bude
veliký užitek, že odejme hřích jeho, když rozmece všecko kamení oltáře
jako kamení vápenné rozsypané, neostojí hájové, ani sluneční obrazové;
10. Když město hrazené zpustne, a bude příbytkem zavrženým a opuštěným
jako poušť, tam pásti se bude tele, a tam léhati, a pokazí docela
výstřelky jeho.
11. Když počne zráti žeň jeho, potřína bude; ženy přijdouce, zapálí
ji. Nebo ten lid nemá žádného rozumu; protož neslituje se nad ním
učinitel jeho, a stvořitel jeho neučiní jemu milosti.
12. I stane se v ten den, když pomstu uvoditi bude Hospodin od toku
řeky až do potoka Egyptského, že vy, synové Izraelští, po jednom
sebráni budete.
13. Stane se také v ten den, že troubeno bude trubou velikou, i
přijdou, kteříž byli zahynuli v zemi Assyrské, a zahnáni byli do země
Egyptské, a klaněti se budou Hospodinu na hoře svaté v Jeruzalémě.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.