Bible kralická: Izaiáš, 28. kapitola

1. Běda koruně pýchy, ožralcům Efraimským, květu nestálému v kráse a
slávě své, těm, kteříž jsou při vrchu údolí velmi úrodného, a ztupeným
od vína.
2. Aj, silný a mocný Páně jako příval s krupobitím, jako povětří
vyvracející, jako povodeň vod prudkých a rozvodnilých prudce až k zemi
porazí.
3. Nohami pošlapána bude koruna pýchy, ožralci Efraimští.
4. Tehdáž stane se, že květ ten nestálý v kráse a slávě své těch,
kteříž jsou při vrchu údolí velmi úrodného, bude jako ranní ovoce,
prvé než léto bývá; kteréž vida někdo, nepustil by ho z ruky, až by je
snědl.
5. V ten den bude Hospodin zástupů korunou ozdoby, a korunou okrasy
ostatkům lidu svého,
6. A duchem soudu sedícímu na soudu, a silou těm, kteříž zapuzují
válku až k bráně.
7. Ale i ti od vína bloudí, a od opojného nápoje se potácejí. Kníže i
prorok bloudí, přeplňujíce se nápojem opojným, pohlceni jsou od vína,
potácejí se od nápoje opojného, bloudí u vidění, chybují v soudu.
8. Nebo všickni stolové plní jsou vývratků a lejn, tak že žádného
místa čistého není.
9. Kohož by vyučoval umění? A komu by posloužil, aby vyrozuměl
naučení? Zdali ostaveným od mléka, odtrženým od prsí?
10. Poněvadž měli naučení za naučením, naučení za naučením, správu za
správou, správu za správou, trošku odtud, trošku od onud.
11. A však jako by neznámou řečí a cizím jazykem mluvil lidu tomuto,
12. Kdyžto jim řekl: Totoť jest odpočinutí, způsobte odpočinutí
ustalému, toť jest, pravím, odpočinutí. Ale nechtěli slyšeti.
13. I bude jim slovo Hospodinovo naučení za naučením, naučení za
naučením, správa za správou, správa za správou, troška odtud, troška
od onud; k tomu aby šli a padajíce nazpět, setříni byli, a zapleteni
jsouce, aby polapeni byli.
14. Protož slyšte slovo Hospodinovo, muži posměvači, panující nad
lidem tímto, kterýž jest v Jeruzalémě:
15. Proto že říkáte: Učinili jsme smlouvu s smrtí, a s peklem máme
srozumění, pomsta rozvodnilá, ač přecházeti bude, nepřijde na nás,
jakžkoli jsme položili svod za útočiště své, a pod falší jsme se
ukryli:
16. Z té příčiny takto praví Panovník Hospodin: Aj, já zakládám na
Sionu kámen, kámen zkušený, úhelný drahý, základ pevný; kdo věří,
nebudeť kvapiti.
17. A vykonám soud podlé pravidla, a spravedlnost podlé závaží, i
zamete to omylné útočiště krupobití, a skrýši povodeň zatopí.
18. A tak zrušena bude smlouva vaše s smrtí, a srozumění vaše s peklem
neostojí; a když přecházeti bude pomsta rozvodnilá, budete od ní
pošlapáni.
19. Jakž jen počne přecházeti, zachvátí vás; každého zajisté jitra
přecházeti bude, ve dne i v noci. I stane se, že sám strach tomu, což
jste slýchali, k srozumění poslouží,
20. Zvlášť když bude tak krátké lůže, že se nebude lze stáhnouti, a
přikrýti úzké, by se i skrčil.
21. Nebo jako na hoře Perazim povstane Hospodin, jako v údolí Gabaon
hněvati se bude, aby dělal dílo své, neobyčejné dílo své, aby vykonal
skutek svůj, neobyčejný skutek svůj.
22. A protož nebuďtež již posměvači, aby se nezadrhla osídla vaše;
nebo o zkažení, a to jistém, vší země slyšel jsem ode Pána, Hospodina
zástupů.
23. Nastavte uší, a slyšte hlas můj; pozorujte, a poslechněte řeči mé.
24. Zdaliž každého dne oře oráč, aby sel, prohání brázdy, a vláčí rolí
svou?
25. Zdali když srovná svrchek její, nerozsívá viky, a nerozmítá kmínu
a neseje pšenice přední a ječmene výborného, i špaldy v místě
příhodném?
26. Nebo učí jej rozšafnosti, Bůh jeho vyučuje jej.
27. Nebýváť pak okovaným smykem mlácena vika, aniž kolem vozním po
kmínu se vůkol jezdí; nebo holí vytlouká se vika, a kmín prutem.
28. Pšenice mlácena bývá; však i té ne vždycky mlátiti bude, aniž ji

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.