Bible kralická: Izaiáš, 32. kapitola

1. Aj, v spravedlnosti kralovati bude král, a knížata v soudu panovati
budou.
2. Nebo bude muž ten jako skrýše před větrem, a schrana před přívalem,
jako potokové vod na místě suchém, jako stín skály veliké v zemi
vyprahlé.
3. A oči vidoucích nebudou blíkati, a uši slyšících pozorovati budou.
4. Pročež srdce bláznů nabude umění, a jazyk zajikavých prostranně a
světle mluviti bude.
5. Nebudeť více nazýván nešlechetný šlechetným, a skrbný nebude slouti
štědrým.
6. Proto že nešlechetný o nešlechetnosti mluví, a srdce jeho skládá
nepravost, jak by provodil ošemetnost, a mluvil proti Hospodinu
scestné věci, jak by znuzil duši lačného, a nápoj žíznivému odjal.
7. Také i usilování skrbného jsou škodlivá; nebo nešlechetnosti
obmýšlí, jak by k záhubě přivedl ponížené slovy lživými, a mluvil
proti nuznému před soudem.
8. Ješto šlechetný obmýšlí šlechetné věci, a takovýť při tom, což
šlechetného jest, státi bude.
9. Ženy lhostejné, vstaňte, slyšte hlas můj; dcery bezpečně sobě
počínající, ušima pozorujte řeči mé.
10. Za mnohé dny a léta vichrovány budete, ó vy v bezpečnosti bydlící;
nebo přestane vinobraní, a klizení úrod nepřijde.
11. Třestež se strachem, ó lhostejné, pohnětež se, bezpečně sobě
počínající; svlecte se, a obnažte se, a přepašte se po bedrách.
12. Kvílíce nad prsy, nad poli výbornými a nad kmeny úrodnými.
13. Na zemi lidu mého trní a hloží vzejde, anobrž na všech domích
veselých a městě plésajícím.
14. Nebo rozkošný palác opuštěn bude, hluk města přestane, hrad vysoký
a věže obráceny budou v jeskyně na věčnost, k radosti divokým oslům, a
ku pastvišti stádům.
15. Dokudž nebude vylit na nás duch s výsosti, a nebude obrácena poušť
v pole úrodné, a pole úrodné za les počítáno.
16. I bude na poušti soud bydliti, a spravedlnost na poli úrodném
přebývati.
17. A zjeví se skutek spravedlnosti, pokoj, ovoce, pravím,
spravedlnosti, pokoj a bezpečnost až na věky.
18. Nebo bydliti bude lid můj v obydlí pokojném, totiž v příbytcích
nejbezpečnějších a v odpočívání nejpokojnějším,
19. Byť pak i krupobití spadlo na les, a velmi sníženo bylo město.
20. Blaze vám, kteříž sejete na všelikých místech úrodných,
vypouštějíc tam vola i osla.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.