Bible kralická: Izaiáš, 33. kapitola

1. Běda tobě, zhoubce, ješto sám nebýváš huben, a kterýž nevěrně
děláš, ješto tobě nečinili nevěrně. Když přestaneš býti zhoubcím,
pohuben budeš; když přestaneš nevěrně činiti, nevěrněť činiti budou.
2. Hospodine, učiň nám milost, na tebeť očekáváme; budiž ramenem svých
každého jitra, a vysvobozením naším v čas ssoužení.
3. Před zvukem hřmotu rozprchnou se národové, před vyvýšením tvým
budou rozptýleni pohané.
4. A sebrána bude loupež vaše, tak jako sbíráni bývají chroustové;
jako připadají kobylky, tak připadnou na ni.
5. Vyvýšíť se Hospodin, nebo na výsosti přebývá, a naplní Sion soudem
a spravedlností.
6. I bude upevněním časů tvých, silou i hojným spasením; moudrost a
umění, a bázeň Hospodinova poklad tvůj.
7. Aj, rekové jejich naříkali vně, jednatelé pokoje hořce plakali.
8. Zpustly silnice, přestali choditi cestou; zrušil příměří, nevážil
sobě měst, za nic položil sobě člověka.
9. Kvílila a zemdlela země, styděti se musil Libán a usvadl; Sáron
učiněn jako poušť, Bázan pak a Karmel oklácen.
10. Jižť povstanu, praví Hospodin, již vyvýšen, již vyzdvižen budu.
11. Počnouce slámu, porodíte strniště; oheň dýchání vašeho sžíře vás.
12. I budou národové vypálené vápno, trní podťaté, ohněm spáleni
budou.
13. Slyšte dalecí, co jsem učinil, a poznejte blízcí sílu mou.
14. Zděsili se na Sionu hříšníci, podjala hrůza pokrytce, řkoucí: Kdož
by z nás mohl ostáti před ohněm sžírajícím? Kdož by z nás mohl ostáti
před plamenem věčným?
15. Ten, kterýž chodí v spravedlnosti, a mluví pravé věci, kterýž
pohrdá ziskem z útisku, kterýž otřásá ruce své, aby darů nepřijímal,
kterýž zacpává uši své, aby neslyšel rady o vraždě, a zavírá oči své,
aby se na zlé nedíval:
16. Ten na vysokých místech přebývati bude, hradové na skalách
útočiště jeho, tomu chléb dán bude, vody jeho stálé budou.
17. Krále v okrase jeho uzří oči tvé, spatří i zemi dalekou.
18. Srdce tvé přemyšlovati bude o strachu, řka: Kdež jest písař, kde
výběrčí, kde spisovatel velikých domů?
19. Lidu ukrutného neuhledáš, lidu hluboké řeči, jíž bys neslýchal, a
jazyku cizího, jemuž bys nerozuměl.
20. Patř na Sion, město slavností našich, oči tvé nechať hledí na
Jeruzalém, obydlí pokojné, stánek, kterýž nebude přenešen, kolíkové
jeho na věky se nepohnou, a žádný provaz jeho se neztrhá;
21. Proto že velikomocný Hospodin jest nám na místě tom řekami toků
širokých, po němž nepůjde lodí s vesly, aniž bárka veliká po něm
přecházeti bude.
22. Nebo Hospodin jest soudce náš, Hospodin ustanovitel práv našich,
Hospodin král náš, onť spasí nás.
23. Oslábliť jsou provazové tvoji, aniž budou moci utvrditi sloupu
bárky své, ani roztáhnouti plachty, anť již rozdělena bude kořist
loupeže mnohé; i chromí rozchvátají kořist.
24. Aniž dí kdo z obyvatelů: Nemocen jsem. Lid osedlý v něm zproštěn
bude nepravosti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.