Bible kralická: Izaiáš, 35. kapitola

1. Veseliti se budou z toho poušť a pustina, plésati, pravím, bude
poušť, a zkvetne jako růže.
2. Ušlechtile zkvetne, ano i radostně plésati bude s prozpěvováním.
Sláva Libánská dána jí bude, okrasa Karmelská a Sáronská. Tyť věci
uzří slávu Hospodinovu, důstojnost Boha našeho.
3. Posilňtež rukou opuštěných, a kolena klesající utvrďte.
4. Rcete těm, kteříž jsou bázlivého srdce: Posilňte se, nebojte se.
Aj, Bůh váš s pomstou přijde, s odplatou Bůh sám přijde, a spasí vás.
5. Tehdáž otevrou se oči slepých, otevrou se též i uši hluchých.
6. Tehdáž poskočí kulhavý jako jelen, a jazyk němého prozpěvovati
bude; nebo se vyprýští vody na poušti, a potokové na pustinách.
7. A obrátí se místo vyprahlé v jezero, a žíznivé v prameny vod; v
doupatech draků, v pelešech jejich tráva, třtí a sítí.
8. Bude také tam silnice a cesta, kteráž cestou svatou slouti bude.
Nepůjde po ní nečistý, ale bude samých těchto; tou cestou jdoucí i
nejhloupější nezbloudí.
9. Nebude tam lva, a lítá zvěř nebude choditi po ní, aniž tam nalezena
bude, ale půjdou po ní ti, jenž budou vysvobozeni.
10. Vykoupení, pravím, Hospodinovi navrátí se, a přijdou na Sion s
prozpěvováním, a veselé věčné bude na hlavě jejich; radosti a veselé
dojdou, zámutek pak a úpění uteče od nich.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.