Bible kralická: Izaiáš, 38. kapitola

1. V těch dnech roznemohl se Ezechiáš až k smrti. I přišel k němu
Izaiáš syn Amosův, prorok, a řekl jemu: Toto praví Hospodin: Zřeď dům
svůj, nebo umřeš, a nebudeš živ.
2. I obrátil Ezechiáš tvář svou k stěně, a modlil se Hospodinu.
3. A řekl: Prosím, ó Hospodine, rozpomeň se nyní, že jsem stále chodil
před tebou v pravdě a v srdci upřímém, a že jsem to činil, což dobrého
jest před očima tvýma. I plakal Ezechiáš pláčem velikým.
4. Tedy stalo se slovo Hospodinovo k Izaiášovi, řkoucí:
5. Jdi a rci Ezechiášovi: Toto praví Hospodin Bůh Davida otce tvého:
Slyšelť jsem modlitbu tvou, viděl jsem slzy tvé; aj, já přidám ke dnům
tvým patnácte let.
6. A z ruky krále Assyrského vysvobodím tě i město toto, a chrániti
budu města tohoto.
7. A toto budeš míti znamení od Hospodina, že Hospodin učiní věc tuto,
kterouž mluvil:
8. Aj, já navrátím zpátkem stín po stupních, po nichž sešel na
hodinách slunečných Achasových, o deset stupňů. I navrátilo se slunce
o deset stupňů, po týchž stupních, po nichž bylo sešlo.
9. Zapsání Ezechiáše krále Judského, když nemocen byl, a ozdravěl po
nemoci své:
10. Jáť jsem byl řekl v přestřižení dnů svých, že vejdu do bran hrobu,
zbaven budu ostatku let svých.
11. Řekl jsem byl, že neuzřím Hospodina, Hospodina v zemi živých,
nebudu vídati člověka více mezi přebývajícími na světě.
12. Přebývání mé pomíjí, a stěhuje se ode mne jako stánek pastýřský;
přestřihl jsem jako tkadlec život svůj, od třísní odřeže mne. Dnes
dříve než noc přijde, učiníš mi konec.
13. Předkládal jsem sobě v jitře, že jako lev tak potře všecky kosti
mé, dnes dříve než noc přijde, že mi učiníš konec.
14. Jako řeřáb a vlaštovice pištěl jsem, lkal jsem jako holubice, oči
mé zhůru pozdvižené byly. Pane, násilé trpím, ó prodliž mi života.
15. Ale coť mám více mluviti? I předpověděl mi, i učinil, že živ
pobudu mimo všecka léta svá po hořkosti duše své.
16. Pane, kdo po nich i v nich živi budou, všechněm znám bude život
dýchání mého, žes mi zdraví navrátil, a mne při životu zachoval.
17. Aj, v čas pokoje potkala mne byla hořkost nejhořčejší, ale tobě
zalíbilo se vytrhnouti duši mou z propasti zkažení, proto že jsi
zavrhl za hřbet svůj všecky hříchy mé.
18. Nebo ne hrob oslavuje tebe, ani smrt tě chválí, aniž očekávají ti,
jenž do jámy sstupují, pravdy tvé.
19. Ale živý, živý, tenť oslavovati bude tebe, jako já dnes, a otec
synům v známost uvodí pravdu tvou.
20. Hospodin vysvobodil mne, a protož písně mé zpívati budeme po
všecky dny života našeho v domě Hospodinově.
21. Řekl pak byl Izaiáš: Nechať vezmou hrudu suchých fíků, a přiloží
na vřed, a zdráv bude.
22. I řekl byl Ezechiáš: Jaké jest znamení, že vstoupím do domu
Hospodinova?

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.