Bible kralická: Izaiáš, 39. kapitola

1. Toho času poslal Merodach Baladan syn Baladanův, král Babylonský,
list a dary Ezechiášovi, když uslyšel, že nemocen byv, zase ozdravěl.
2. I zradoval se z toho Ezechiáš, a ukázal jim dům klénotů svých,
stříbra a zlata a vonných věcí, a olej nejvýbornější, tolikéž dům
zbroje své, a cožkoli mohlo nalezeno býti v pokladích jeho. Ničeho
nebylo, čehož by jim neukázal Ezechiáš v domě svém i ve všem panství
svém.
3. V tom přišel prorok Izaiáš k králi Ezechiášovi, a řekl jemu: Co
pravili ti muži? A odkud přišli k tobě? I odpověděl Ezechiáš: Z země
daleké přišli ke mně, z Babylona.
4. Řekl ještě: Co jsou viděli v domě tvém? Odpověděl Ezechiáš: Všecko,
což jest v domě mém, viděli. Ničeho není v pokladích mých, čehož bych
jim neukázal.
5. Tedy řekl Izaiáš Ezechiášovi: Slyšiž slovo Hospodina zástupů:
6. Aj, dnové přijdou, že odneseno bude do Babylona, cožkoli jest v
domě tvém, a cožkoli nachovali otcové tvoji, až do tohoto dne;
nezůstaneť ničeho, (praví Hospodin).
7. I syny tvé také, kteříž pojdou z tebe, kteréž zplodíš, poberou, a
budou komorníci při dvoře krále Babylonského.
8. Tedy řekl Ezechiáš Izaiášovi: Dobréť jest slovo Hospodinovo, kteréž
jsi mluvil. (A doložil): Proto že pokoj a pravda bude za dnů mých.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.