Bible kralická: Izaiáš, 44. kapitola

1. A však nyní slyš, Jákobe, služebníče můj, a Izraeli, kteréhož jsem
vyvolil.
2. Toto dí Hospodin, kterýž tě učinil, a sformoval hned od života
matky, a spomáhá tobě: Neboj se, služebníče můj, Jákobe, a upřímý,
kteréhož jsem vyvolil.
3. Nebo vyleji vody na žíznivého, a potoky na vyprahlost; vyleji Ducha
svého na símě tvé, a požehnání své na potomky tvé.
4. I porostou jako mezi bylinami, jako vrbí vedlé tekutých vod.
5. Tento dí: Hospodinův já jsem, a onen nazůve se jménem Jákobovým, a
jiný zapíše se rukou svou Hospodinu, a jménem Izraelským jmenovati se
bude.
6. Takto praví Hospodin, král Izraelův a vykupitel jeho, Hospodin
zástupů: Já jsem první, a já poslední, a kromě mne není žádného Boha.
7. Nebo kdo tak jako já ohlašuje a oznamuje to, aneb spořádá mi to
hned od toho času, jakž jsem rozsadil lidi na světě? A kdo to, což
přijíti má, oznámiti jim mohou?
8. Nebojtež se, ani lekejte. Zdali hned zdávna nepověděl jsem tobě a
neoznámil, čehož vy sami mně svědkové jste? Zdaliž jest Bůh kromě mne?
Neníť jistě žádné skály, jáť o žádné nevím.
9. Ti, kteříž formují rytiny, všickni nic nejsou; tolikéž ty milostné
jejich nic neprospívají. Čehož ony sobě samy svědectvím jsou; nic
nevidí, aniž čeho znají, aby se styděti mohly.
10. Kdo formuje Boha silného a rytinu slévá, k ničemu se to nehodí.
11. Aj, všickni, i ti, kteříž se k němu přiúčastňují, zahanbeni budou,
ovšem řemeslníci ti nad jiné lidi; byť se pak všickni shromáždili a
postavili, strašiti se musejí, a spolu zahanbeni budou.
12. Kovář pochytě železo, dělá při uhlí, a kladivy formuje modlu. Když
ji dělá vší silou svou, ještě k tomu lační až do zemdlení, aniž se
vody napije, až i ustává.
13. Tesař roztáhna šňůru, znamenává ji hrudkou, spravuje ji
úhelnicemi, a kružidlem rozměřuje ji, až ji udělá tvárnost muže mající
a podobnost krásy člověka, aby seděla doma.
14. Nasekaje sobě cedrů, vezme také cypřiš a dub aneb to, kteréž jest
nejcelistvější mezi dřívím lesním; i javor štěpuje, a déšť jej k
zrostu přivozuje.
15. I bývá člověku k topení; nebo vezma z něho, zhřívá se. Rozněcuje
také oheň, aby napekl chleba. Mimo to udělá sobě boha, a klaní se
jemu; udělá z něho rytinu, a kleká před ní.
16. Částku jeho pálí ohněm, při druhé částce jeho maso jí, peče
pečeni, a nasycen bývá. Zhřívá se také, a říká: Aha, zhřel jsem se,
viděl jsem oheň.
17. Z ostatku pak jeho udělá boha, rytinu svou, před níž kleká, a
klaní se, a modlí se jí, řka: Vysvoboď mne, nebo Bůh silný můj jsi.
18. Neznají ani soudí, proto že zaslepil oči jejich, aby neviděli, a
srdce jejich, aby nerozuměli.
19. Aniž považují toho v srdci svém. Není umění, není rozumu, aby kdo
řekl: Díl z něho spálil jsem ohněm, a při uhlí jeho napekl jsem
chleba, pekl jsem maso, a jedl jsem, a mám z ostatku jeho ohavnost
udělati, a před špalkem dřevěným klekati?
20. Popelem se pase takový, srdce svedené skloňuje jej, aby nemohl
osvoboditi duše své, ani říci: Není-liž omylu v předsevzetí mém?
21. Pamatujž na to, Jákobe a Izraeli, proto že jsi ty služebník můj.
Já jsem tě sformoval, služebník můj jsi, Izraeli, nebudeš u mne v
zapomenutí.
22. Zahladím jako hustý oblak přestoupení tvá, a jako mrákotu hříchy
tvé; navratiž se ke mně, nebo jsem tě vykoupil.
23. Prozpěvujte nebesa, nebo Hospodin to učinil; zvučte nižiny země,
zvučně prozpěvujte hory, les i všeliké dříví v něm, nebo vykoupil
Hospodin Jákoba, a v Izraeli sebe oslavil.
24. Takto praví Hospodin vykupitel tvůj, a ten, kterýž tě sformoval
hned od života matky: Já Hospodin činím všecko, roztahuji nebesa sám,
rozprostírám zemi mocí svou.
25. Rozptyluji znamení lhářů, a z hadačů blázny dělám; obracím moudré
nazpět, a umění jejich v bláznovství.
26. Potvrzuji slova služebníka svého, a radu poslů svých vykonávám.
Kterýž dím o Jeruzalému: Bydleno bude v něm, a o městech Judských:
Vystavena budou, nebo pustiny jejich vzdělám.
27. Kterýž dím hlubině: Vyschni, nebo potoky tvé vysuším.
28. Kterýž dím o Cýrovi: Pastýř můj, nebo všelikou vůli mou vykoná, a

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.