Bible kralická: Izaiáš, 47. kapitola

1. Sstup a seď v prachu, panno dcero Babylonská, seď na zemi, a ne na
trůnu, dcero Kaldejská; nebo nebudou tě více nazývati milostnou a
rozkošnou.
2. Chyť se žernovu, a mel mouku; odkrej kadeře své, obnaž nohy, odkrej
hnáty, břeď přes řeky.
3. Odkryta bude hanba tvá, a ukáže se mrzkost tvá. Mstíti budu, a
nedám sobě žádnému překaziti,
4. Praví vykupitel náš, jehož jméno jest Hospodin zástupů, Svatý
Izraelský.
5. Sediž mlče, a vejdi do tmy, dcero Kaldejská; nebo nebudou tě více
nazývati paní království.
6. Rozhněval jsem se na lid svůj, v lehkost jsem uvedl dědictví své, a
vydal jsem je v ruku tvou, a neprokázalas k nim milosrdenství. Starce
jsi obtížila velmi jhem svým,
7. A říkalas: Na věky budu paní, a nikdy jsi nesložila těch věcí v
srdci svém, aniž jsi pamatovala na cíl jeho.
8. Protož nyní slyšiž toto, ó rozkošná, (kteráž sedíš bezpečně, a
říkáš v srdci svém: Já jsem, a není kromě mne žádné; nebuduť vdovou,
aniž zvím o sirobě),
9. Že obé to přijde na tě pojednou dne jednoho, i siroba i vdovství.
Všecko zúplna přijde na tě, i na množství kouzlů tvých, a na velikou
moc čárů tvých.
10. Nebo doufáš v zlost svou, a říkáš: Žádný mne nevidí. Moudrost tvá
a umění tvé, to tě převrátilo, abys říkala v srdci svém: Já jsem, a
není kromě mne žádné.
11. A protož přijde na tě zlé, jehož východu neznáš, a připadne na tě
bída, kteréž nebudeš moci se odžehnati, a přijde na tě pojednou hrozné
zpuštění, než zvíš.
12. Postav se nyní s čáry svými, a s množstvím kouzlů svých, jimiž jsi
se zaměstknávala od mladosti své, budeš-li moci co prospěti, aneb snad
zmocniti se.
13. Ustáváš s množstvím rad svých. Nechať se nyní postaví hvězdáři,
kteříž spatřují hvězdy, a oznamují na každý měsíc, a vysvobodí tě z
toho, což přijíti má na tě.
14. Aj, jako pleva jsou, oheň popálí je, nevychvátí ani sami sebe z
prudkosti plamene; žádného uhlí nezůstane k zhřívání se, ani ohně, aby
se mohlo poseděti u něho.
15. Takť se stane i kupcům tvým, jimiž jsi se zaměstknávala od
mladosti své. Jeden každý svou stranou půjde, aniž bude, kdo by tě
vysvobodil.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.