Bible kralická: Izaiáš, 48. kapitola

1. Slyštež to, dome Jákobův, kteříž se nazýváte jménem Izraelovým, a z
vod Judových jste pošli, kteříž přisaháte ve jménu Hospodinovu, a Boha
Izraelského připomínáte, však ne v pravdě, ani v spravedlnosti,
2. Ačkoli od města svatého se jmenujete, a na Boha Izraelského, jehož
jméno jest Hospodin zástupů, zpoléháte.
3. Předešlé věci zdávna jsem oznamoval, a což vyšlo z úst mých, i což
jsem ohlašoval, brzce jsem činíval, a stávalo se.
4. Věděl jsem, že jsi zatvrdilý, a houžev železná šíje tvá, a čelo tvé
ocelivé.
5. A protožť jsem oznamoval z dávna, prvé než přicházelo, ohlašovalť
jsem, abys neříkal: Modla má učinila ty věci, a rytina má neb slitina
má přikázala to.
6. Slýchals o tom, pohlediž na to na všecko, vy pak, nebudete-liž toho
oznamovati? Již nyní ohlašujiť nové a tajné věci, o nichž jsi ty nic
nevěděl.
7. Nyní stvořeny jsou, a ne předešlého času, o nichž jsi před tímto
dnem nic neslyšel, abys neřekl: Aj, věděl jsem o tom.
8. Anobrž aniž jsi slyšel, ani věděl, aniž se to tehdáž doneslo ucha
tvého; nebo jsem věděl, že sobě velmi nevážně počínati budeš, a že jsi
převrácenec hned od života matky.
9. Pro jméno své poshovím s prchlivostí svou, a pro chválu svou
poukrotím hněvu proti tobě, abych tě nevyplénil.
10. Aj, přepálím tě, ačkoli ne jako stříbro, přeberu tě v peci
ssoužení.
11. Pro sebe, pro sebe učiním to. Nebo jakž by mohlo v lehkost vydáno
býti? Slávy své zajisté jinému nedám.
12. Slyš mne, Jákobe a Izraeli, povolaný můj: Já jsem, já první, já
jsem i poslední.
13. Má zajisté ruka založila zemi, a pravice má dlaní rozměřila
nebesa; povolal jsem jich, a hned se postavily.
14. Shromažďte se vy všickni, a slyšte. Kdo z nich oznámil tyto věci:
Hospodin miluje jej, onť vykoná vůli jeho proti Babylonu, a rámě jeho
proti Kaldejským?
15. Já, já mluvil jsem, protož povolám ho; přivedu jej, a šťastnou
bude míti cestu svou.
16. Přistupte ke mně, slyšte to: Nemluvíval jsem z počátku v skrytě;
od toho času, v kterémž se to dálo, přítomen jsem byl. A nyní Panovník
Hospodin poslal mne a duch jeho.
17. Toto praví Hospodin vykupitel tvůj, Svatý Izraelský: Já Hospodin
Bůh tvůj učím tě, abys prospěch bral, a vodím tě po cestě, po kteréž
bys chodil.
18. Ó kdybys byl šetřil přikázaní mých, bylť by jako potok pokoj tvůj,
a spravedlnost tvá jako vlny mořské.
19. A bylo by jako písku semene tvého, a plodu života tvého jako
štěrku jeho, aniž by vyťato, ani vyhlazeno bylo jméno jeho před
oblíčejem mým.
20. Vyjděte z Babylona, utecte od Kaldejských, hlasem zvučným
zvěstujte, ohlašujte to, rozneste to až do končin země. Rcete:
Vykoupil Hospodin služebníka svého Jákoba.
21. Nebudouť žízniti, když je po pustinách povede, vody z skály vyvede
jim; nebo rozetne skálu, aby tekly vody.
22. Nemajíť žádného pokoje, praví Hospodin, bezbožní.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.