Bible kralická: Izaiáš, 55. kapitola

1. Ej, všickni žízniví, poďte k vodám, i vy, kteříž nemáte žádných
peněz. Poďte, kupujte a jezte, poďte, pravím, kupujte bez peněz a bez
záplaty víno a mléko.
2. Proč vynakládáte peníze ne za chléb, a práci svou za to, což
nenasycuje? Poslechněte mne raději, a jezte to, což jest dobrého, a
nechť se kochá v tuku duše vaše.
3. Nakloňte ucha svého, a poďte ke mně, poslechněte, a budeť živa duše
vaše; učiním zajisté s vámi smlouvu věčnou, milosrdenství Davidova
přepevná.
4. Aj, za svědka národům dal jsem jej, za vůdce a učitele národům.
5. Aj, národu, k němužs se neznal, povoláš, a národové, kteříž tě
neznali, k tobě se sběhnou, pro Hospodina Boha tvého, a Svatého
Izraelského, nebo tě oslaví.
6. Hledejte Hospodina, pokudž může nalezen býti; vzývejte ho, pokudž
blízko jest.
7. Opusť bezbožný cestu svou, a člověk nepravý myšlení svá, a nechť se
navrátí k Hospodinu, i slitujeť se nad ním, a k Bohu našemu, nebť jest
hojný k odpuštění.
8. Nejsouť zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako
cesty mé, praví Hospodin.
9. Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty
vaše, a myšlení má myšlení vaše.
10. Nebo jakož prší déšť neb sníh s nebe, a zase se tam nenavracuje,
ale napájí zemi, a činí ji plodistvou a úrodnou, tak že vydává símě
rozsívajícímu, a chléb jedoucímu,
11. Tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se ke mně
prázdné, ale učiní to, což mi se líbí, a prospěšně to vykoná, k čemuž
je posílám.
12. A protož s veselím vyjdete, a v pokoji sprovozeni budete. Hory i
pahrbkové zvučně naproti vám prozpěvovati budou, a všecko dříví polní
rukama plésati bude.
13. Místo chrastiny vzejde jedlé, a místo hloží vyroste myrtus, a bude
to Hospodinu k slávě, na znamení věčné, kteréž nebude vyhlazeno.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.