Bible kralická: Izaiáš, 56. kapitola

1. Toto praví Hospodin: Ostříhejte soudu, a čiňte spravedlnost; nebo
brzo spasení mé přijde, a spravedlnost má zjevena bude.
2. Blahoslavený člověk, kterýž činí to, a syn člověka, kterýž se
přídrží toho, ostříhaje soboty, aby jí nepoškvrňoval, a ostříhaje ruky
své, aby nic zlého neučinila.
3. Nechť tedy nemluví cizozemec, kterýž se připojuje k Hospodinu,
říkaje: Jistě odloučil mne Hospodin od lidu svého. Též ať neříká
kleštěnec: Aj, já jsem dřevo suché.
4. Nebo toto praví Hospodin o kleštěncích, kteříž by ostříhali sobot
mých, a zvolili to, což mi se líbí, a drželi smlouvu mou:
5. Že dám jim v domě svém a mezi zdmi svými místo, a jméno lepší nežli
synů a dcer. Jméno věčné dám jim, kteréž nebude vyhlazeno.
6. Cizozemce pak, kteříž by se připojili k Hospodinu, aby sloužili
jemu, a milovali jméno Hospodinovo, jsouce u něho za služebníky,
všecky ostříhající soboty, aby jí nepoškvrňovali, a držící smlouvu
mou,
7. Ty přivedu k hoře svatosti své, a obveselím je v domě svém
modlitebném. Zápalové jejich a oběti jejich příjemné mi budou na
oltáři mém; nebo dům můj dům modlitby slouti bude u všech národů.
8. Pravíť Panovník Hospodin, kterýž shromažďuje rozehnané Izraelovy:
Ještěť shromáždím k němu a k shromážděným jeho.
9. Všecka zvířata polní poďte žráti, i všecka zvířata lesní.
10. Strážní jeho jsou slepí, všickni napořád nic neznají, všickni jsou
psi němí, aniž mohou štěkati; jsou ospalci, leží, milujíce dřímotu.
11. Nadto jsou psi obžerní, nevědí, kdy jsou syti; pročež sami se
pasou. Neumějí učiti, všickni k cestám svým patří, jeden každý k zisku
svému po své straně.
12. Poďte, naberu vína, a opojíme se nápojem opojným, a bude rovně
zítřejší jako dnešní den, nýbrž větší a mnohem hojnější.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.