Bible kralická: Izaiáš, 57. kapitola

1. Spravedlivý hyne, a žádný nepřipouští toho k srdci, a muži pobožní
odcházejí, a žádný nerozvažuje toho, že před příchodem zlého vychvácen
bývá spravedlivý,
2. Že dochází pokoje, a odpočívá na ložci svém, kdožkoli chodí v
upřímosti své.
3. Ale vy přistupte sem, synové kouzedlnice, símě cizoložníka a
smilnice.
4. Komu se to s takovou chutí posmíváte? Proti komu rozdíráte ústa,
vyplazujete jazyk? Zdaliž nejste synové neřádní, símě postranní?
5. Kteříž smilníte v hájích pod každým dřevem zeleným, zabíjejíce syny
své při potocích, pod vysokými skalami.
6. Mezi hladkými kameny potočními jest díl tvůj. Tiť jsou, ti los
tvůj, na něž také vyléváš mokrou obět, obětuješ suchou obět. V
těch-liž bych věcech se kochal?
7. Na hoře vysoké a vyvýšené stavíš lože své, a tam vstupuješ k
obětování oběti.
8. Pamětné pak znamení své za dvéře a za veřeje stavíš, když ode mne,
odkryvši se, vstupuješ, a rozšiřuješ lože své, činíc je prostrannější
víc než pohané; miluješ lože jejich, kdež místo oblíbíš.
9. Chodíš i k králi s olejem, a s mnohými vonnými mastmi svými;
posíláš zajisté posly své daleko, a ponižuješ se až do hrobu.
10. Pro množství cest svých ustáváš, aniž říkáš: Daremnéť jest to.
Nalezla jsi sobě zběř ku pomoci, protož neželíš práce.
11. A kohož jsi se děsila a bála, že jsi klamala, a na mne se
nerozpomínala, ani připustila k srdci svému? Zdali proto, že jsem já
mlčel, a to zdávna, nebojíš se mne?
12. Já tvou spravedlnost oznámím, a skutky tvé, kteřížť nic
neprospějí.
13. Když křičeti budeš, nechať tě vysvobodí zběř tvá. Ano pak všecky
je zanese vítr, a zachvátí marnost, ale kdož doufá ve mne, vládnouti
bude zemí, a dědičně obdrží horu svatou mou.
14. Nebo řečeno bude: Vyrovnejte, vyrovnejte, spravte cestu, odkliďte
překážky z cesty lidu mého.
15. Nebo takto dí ten důstojný a vyvýšený, kterýž u věčnosti přebývá,
jehož jméno jest Svatý: Na výsosti a v místě svatém bydlím, ano i s
tím, kterýž jest skroušeného a poníženého ducha přebývám, obživuje
ducha ponížených, obživuje také srdce skroušených.
16. Nebuduť se zajisté na věky nesnadniti, aniž se budu věčně hněvati,
neboť by duch před oblíčejem mým zmizel, i dchnutí, kteréž jsem já
učinil.
17. Pro nepravost lakomství jeho rozhněval jsem se, a ubil jsem jej;
skryl jsem se a rozhněval proto, že odvrátiv se, odšel cestou srdce
svého.
18. Vidím cesty jeho, a však uzdravím jej; zprovodím jej, a jemu
potěšení navrátím, i těm, kteříž kvílí s ním.
19. Stvořím ovoce rtů, hojný pokoj, dalekému jako blízkému, praví
Hospodin, a tak uzdravím jej.
20. Bezbožní pak budou jako moře zbouřené, když se spokojiti nemůže, a

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.