Bible kralická: Izaiáš, 6. kapitola

1. Léta, kteréhož umřel král Uziáš, viděl jsem Pána sedícího na trůnu
vysokém a vyzdviženém, a podolek jeho naplňoval chrám.
2. Serafínové stáli nad ním. Šest křídel měl každý z nich: dvěma
zakrýval tvář svou, a dvěma přikrýval nohy své, a dvěma létal.
3. A volal jeden k druhému, říkaje: Svatý, svatý, svatý Hospodin
zástupů, plná jest všecka země slávy jeho.
4. A pohnuly se podvoje veřejí od hlasu volajícího, a dům plný byl
dymu.
5. I řekl jsem: Běda mně, jižť zahynu, proto že jsem člověk poškvrněné
rty maje, k tomu u prostřed lidu rty poškvrněné majícího bydlím, a že
krále Hospodina zástupů viděly oči mé.
6. I přiletěl ke mně jeden z serafínů, maje v ruce své uhel řeřavý,
kleštěmi vzatý z oltáře,
7. A dotekl se úst mých, a řekl: Aj hle, dotekl se uhel tento úst
tvých; nebo odešla nepravost tvá, a hřích tvůj shlazen jest.
8. Potom slyšel jsem hlas Pána řkoucího: Koho pošli? A kdo nám půjde?
I řekl jsem: Aj já, pošli mne.
9. On pak řekl: Jdi, a rci lidu tomu: Slyšte slyšíce, a nerozumějte, a
hleďte hledíce, a nepoznávejte.
10. Zatvrď srdce lidu toho, a uši jeho zacpej, a oči jeho zavři, aby
neviděl očima svýma, a ušima svýma neslyšel, a srdcem svým nerozuměl,
a neobrátil se, a nebyl uzdraven.
11. A když jsem řekl: Až dokud, Pane? i odpověděl: Dokudž nezpustnou
města, tak aby nebylo žádného obyvatele, a domové, aby nebylo v nich
žádného člověka, a země docela nezpustne,
12. A nevzdálí Hospodin všelikého člověka, a nebude dokonalého
zpuštění u prostřed země;
13. Dokudž ještě v ní nebude desateré zhouby, a teprv zkažena bude.
Ale jakož ono jilmoví, a jako doubí onoho náspu podporou jest, tak
símě svaté jest podpora její.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.