Bible kralická: Izaiáš, 60. kapitola

1. Povstaniž, zastkvěj se, poněvadž přišlo světlo tvé, a sláva
Hospodinova vzešla nad tebou.
2. Nebo aj, tmy přikryjí zemi, a mrákota národy, ale nad tebou vzejde
Hospodin, a sláva jeho nad tebou vidína bude.
3. I budou choditi národové v světle tvém, a králové v blesku, jenž
vzejde nad tebou.
4. Pozdvihni vůkol očí svých, a popatř. Všickni tito shromáždíce se, k
tobě se poberou, synové tvoji zdaleka přijdou, a dcery tvé při boku
tvém chovány budou.
5. Tehdáž uzříš to, a rozveselíš se, tehdáž podiví se, a rozšíří se
srdce tvé; nebo se obrátí k tobě množství mořské, síla pohanů přijde k
tobě.
6. Stádo velbloudů přikryje tě, a dromedáři Madianští a Efejští,
všickni ti z Sáby přijdou, zlato a kadidlo přinesou, a chvály
Hospodinovy zvěstovati budou.
7. Všecka stáda Cedarská shromáždí se k tobě, skopcové Nabajotští
přisluhovati budou tobě, a obětováni jsouce na mém oltáři, příjemní
budou. A takť dům okrasy své ozdobím.
8. I díš: Kdo jsou ti, kteříž se jako hustý oblak sletují, a jako
holubice k děrám svým?
9. Na mneť zajisté ostrovové očekávají, a lodí mořské hned zdávna, aby
přivedli syny tvé zdaleka, též stříbro své a zlato své s sebou, k
slávě Hospodina, Boha tvého a Svatého Izraelského; nebo tě oslaví.
10. I vystavějí cizozemci zdi tvé, a králové jejich přisluhovati budou
tobě, když v prchlivosti své ubiji tě, a v dobré líbeznosti své
slituji se nad tebou.
11. A otevříny budou brány tvé ustavičně, ve dne ani v noci nebudou
zavírány, aby přivedli k tobě sílu pohanů, i králové jejich aby
přivedeni byli.
12. Národ zajisté ten a království, kteréž by nesloužilo tobě, zahyne;
národové, pravím, ti docela pohubeni budou.
13. Sláva Libánská přijde k tobě, jedle, jilm, též i pušpan k ozdobě
místa svatyně mé, abych místo noh svých oslavil.
14. Také přijdou k tobě s ponížením synové těch, kteříž tě trápili, a
klaněti se budou k zpodku noh tvých, kteřížkoli pohrdali tebou, a
nazývati tě budou městem Hospodinovým, Sionem Svatého Izraelského.
15. Místo toho, že jsi byla opuštěná a v nenávisti, tak že žádný skrze
tě nechodil, způsobímť důstojnost věčnou, a veselí od národu do
pronárodu.
16. Nebo ssáti budeš mléko národů, a prsy králů ssáti budeš; i poznáš,
že jsem já Hospodin vysvoboditel tvůj, a vykupitel tvůj silný Jákobův.
17. Místo mědi dodávati budu zlata, a místo železa dodávati budu
stříbra, a místo dříví mědi, a místo kamení železa, a představímť
správce pokojné a úředníky spravedlivé.
18. Nebude více slyšáno o bezpraví v zemi tvé, o zpuštění a zhoubě na
hranicích tvých, ale hlásati budeš spasení na zdech svých, a v branách
svých chválu.
19. Nebudeš míti více slunce za světlo denní, a blesk měsíce nebude tě
osvěcovati, ale budeť Hospodin světlem tvým věčným, a Bůh tvůj okrasou
tvou.
20. Nezajdeť více slunce tvé, a měsíc tvůj neschová se, nebo Hospodin
bude světlem tvým věčným, a tak dokonáni budou dnové smutku tvého.
21. Lid také tvůj, kteříž by koli byli spravedliví, na věky dědičně
obdrží zemi, výstřelek štípení mého, dílo rukou mých, abych v něm
oslavován byl.
22. Samotný rozmnoží se v tisíce, a nejšpatnější v národ nesčíslný, já

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.