Bible kralická: Izaiáš, 61. kapitola

1. Duch Panovníka Hospodina jest nade mnou, proto že pomazal mne
Hospodin, abych kázal evangelium tichým. Poslal mne, abych uvázal rány
skroušených srdcem, abych vyhlásil jatým svobodu, a vězňům otevření
žaláře,
2. Abych vyhlásil léto milostivé Hospodinovo, a den pomsty Boha
našeho, abych těšil všecky kvílící,
3. Abych způsobil radost kvílícím Sionským, a dal jim okrasu místo
popela, olej veselé místo smutku, oděv chvály místo ducha sevřeného. I
nazvání budou stromové spravedlnosti, štípení Hospodinovo, abych
oslavován byl.
4. Tedy vzdělají pustiny starodávní, pouště staré spraví, a obnoví
města zpuštěná, pustá po mnohé národy.
5. Nebo postaví se cizozemci, a pásti budou stáda vaše, a synové
cizozemců oráči vaši a vinaři vaši budou.
6. Vy pak kněží Hospodinovi nazváni budete, služebníci Boha našeho
slouti budete, zboží pohanů užívati budete, a v slávě jejich zvýšeni
budete.
7. Za dvojnásobní zahanbení vaše a pohanění prozpěvovati budete, z
podílu jejich a v zemi jejich dvojnásobní dědictví obdržíte, a tak
veselé věčné míti budete.
8. Já zajisté Hospodin miluji soud, a nenávidím loupeže při oběti, a
protož způsobím, aby skutkové jejich dáli se v pravdě, a smlouvu
věčnou s nimi učiním.
9. I vejdeť v známost mezi pohany símě jejich, a potomci jejich u
prostřed národů. Všickni, kteříž je uzří, poznají je, že jsou símě,
jemuž požehnal Hospodin.
10. Velice se budu radovati v Hospodinu, a plésati bude duše má v Bohu
mém; nebo mne oblékl v roucho spasení, a pláštěm spravedlnosti přioděl
mne jako ženicha, kterýž se strojí ozdobně, a jako nevěstu okrašlující
se ozdobami svými.
11. Nebo jakož země vydává zrostlinu svou, a jakož zahrada símě své
vyvodí, tak Panovník Hospodin vyvede spravedlnost a chválu přede všemi

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.