Bible kralická: Izaiáš, 9. kapitola

1. A však ne tak obklíčí mrákota té země, kteráž ssoužena bude, jako
když se ponejprv nepřítel dotkl země Zabulon a země Neftalím, ani jako
potom, když více obtíží, naproti moři, při Jordánu Galilei lidnou.
2. Nebo lid tento chodě v temnostech, uzří světlo veliké, a bydlícím v
zemi stínu smrti světlo zastkví se.
3. Rozmnožil jsi tento národ, ale nezveličils veselé. A však veseliti
se budou před tebou, tak jako se veselí ve žni, jako se radují, když
dělí kořisti,
4. Když jho břemene jeho a prut ramene jeho, hůl násilníka jeho
polámeš, jako za dnů Madianských,
5. Kdyžto všickni bojovníci předěšeni, a roucha ve krvi zbrocena, ano
což hořeti mohlo, i ohněm spáleno.
6. Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na
rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný,
Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.
7. K rozmnožování pak toho knížetství a pokoje, jemuž nebude konce,
sedne na stolici Davidově, a na království jeho, až je i v řád uvede,
a utvrdí v soudu a v spravedlnosti, od tohoto času až na věky.
Horlivost Hospodina zástupů to učiní.
8. Slovo poslal Pán Jákobovi, a padlo v Izraeli.
9. A zvíť všecken lid, Efraim, i obyvatelé Samařští, kteříž v pýše a
vysokomyslnosti srdce říkají:
10. Padly cihly, ale my tesaným kamenem stavěti budeme; planí fíkové
podťati jsou, a my to v cedry směníme.
11. Ale zvýší Hospodin protivníky Rezinovy nad něj, a nepřátely jeho
svolá,
12. Syrské po předu, a Filistinské po zadu. I budou žráti Izraele
celými ústy, aniž ve všem tom odvrátí se prchlivost jeho, ale ruka
jeho předce bude vztažená.
13. Protože se lid ten nenavrací k tomu, kterýž jej bije, a Hospodina
zástupů nehledají,
14. Protož odetne Hospodin od Izraele hlavu i ocas, ratolest i sítí
jednoho dne.
15. (Stařec a vzácný člověk, onť jest hlava, prorok pak, kterýž učí
lži, onť jest ocas.)
16. Nebo vůdcové lidu tohoto jsou svůdcové, a kteříž se jim vésti
dadí, zhynuli.
17. Protož z mládenců jeho nepotěší se Pán, a nad sirotky a vdovami
jeho neslituje se; nebo všickni jsou pokrytci a zločinci, a každá ústa
mluví nešlechetnost. Aniž ve všem tom odvrátí se prchlivost jeho, ale
předce ruka jeho bude vztažená.
18. Nebo roznícena jsouc jako oheň bezbožnost, bodláčí a trní pálí,
potom zapálí i houště lesu; pročež rozptýleni budou jako dým u
povětří.
19. Pro hněv Hospodina zástupů zatmí se země, a ten lid bude jako
pokrm ohně. Žádný ani bratra svého šanovati nebude,
20. Ale krájeje sobě po pravé straně, však lačněti bude, a zžíraje po
levé, však nenasytí se. Jeden každý maso ramene svého žráti bude,
21. Manasses Efraima a Efraim Manessesa, oba pak spolu proti Judovi
budou. Ve všem tom však neodvrátí se prchlivost jeho, ale předce ruka
jeho bude vztažená.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.