Bible kralická: Jeremiáš, 1. kapitola

1. Slova Jeremiáše syna Helkiášova, z kněží, kteříž byli v Anatot, v
zemi Beniamin,
2. K němuž se stalo slovo Hospodinovo za dnů Joziáše syna Amonova,
krále Judského, třináctého léta kralování jeho.
3. Byl i za dnů Joakima syna Joziášova, krále Judského, až do vyplnění
jedenáctého léta Sedechiáše syna Joziášova, krále Judského, až do
zajetí Jeruzaléma měsíce pátého.
4. Stalo se, pravím, slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
5. Dříve než jsem tě sformoval v životě, znal jsem tebe, a dříve
nežlis vyšel z života, posvětil jsem tě, za proroka národům dal jsem
tebe.
6. I řekl jsem: Ach, Panovníče Hospodine, aj, neumím mluviti, nebo
dítě jsem.
7. Ale Hospodin řekl mi: Neříkej, dítě jsem, nýbrž k čemuž tě koli
pošli, jdi, a vše, cožť přikáži, mluv.
8. Neboj se jich, neboť jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, dí
Hospodin.
9. A vztáhna ruku svou Hospodin, dotekl se úst mých, a řekl mi
Hospodin: Aj, vložil jsem slova svá v ústa tvá.
10. Hle, ustanovuji tě dnešního dne nad národy a nad královstvími,
abys plénil a kazil, a hubil a bořil, abys stavěl a štěpoval.
11. Potom se stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: Co vidíš,
Jeremiáši? I řekl jsem: Prut mandlový vidím.
12. Tedy řekl mi Hospodin: Dobře vidíš; nebo pospíchám já s slovem
svým, abych je vykonal.
13. Opět stalo se slovo Hospodinovo ke mně po druhé, řkoucí: Co vidíš?
I řekl jsem: Vidím hrnec, an vře, a přední strana jeho k straně
půlnoční.
14. Tedy řekl mi Hospodin: Od půlnoci přivalí se to zlé na všecky
obyvatele této země.
15. Nebo aj, já svolám všecky rodiny království půlnočních, dí
Hospodin, aby přitáhnouce, postavili jeden každý stolici svou v
branách Jeruzalémských, a při všech zdech jeho vůkol, a při všech
městech Judských.
16. A tak vypovím úsudky své proti nim, pro všelikou nešlechetnost
těch, kteříž opustili mne, a kadili bohům cizím, a skláněli se dílu
rukou svých.
17. Protož ty přepaš bedra svá, a vstana, mluv k nim, cožkoli já
přikazuji tobě. Nelekej se jich, abych tě nepotřel před oblíčejem
jejich.
18. Nebo aj, já postavuji tě dnes jako město hrazené, a jako sloup
železný, a jako zdi měděné proti vší této zemi, proti králům Judským,

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.