Bible kralická: Jeremiáš, 10. kapitola

1. Slyšte slovo toto, kteréž mluví k vám Hospodin, ó dome Izraelský.
2. Takto praví Hospodin: Cestě pohanů neučte se, aniž se znamení
nebeských děste, neboť se jich děsí pohané.
3. Ustanovení zajisté těch národů jsou pouhá marnost. Nebo setna dřevo
sekerou v lese, dílo rukou řemeslníka,
4. Stříbrem a zlatem ozdobí je, hřebíky a kladivy utvrzují je, aby se
neviklalo.
5. Jsou jako palmový špalek tvrdý, ani nemluví; nošeni býti musejí,
nebo choditi nemohou. Nebojtež se jich, nebo zle učiniti nemohou, aniž
také dobře učiniti mohou.
6. Z nichž není žádného tobě podobného, ó Hospodine; veliký jsi, i
jméno tvé veliké jest v moci.
7. Kdož by se nebál tebe, králi národů? Na tebeť zajisté to sluší,
poněvadž mezi všemi mudrci národů, i ve všem království jejich nikdá
nebylo podobného tobě.
8. A však ze spolka zhlupěli, a blázni jsou; z dřeva učiti se jest
pouhá marnost.
9. Stříbro tažené z zámoří přivážíno bývá, a zlato z Ufaz, dílo
řemeslníka a rukou zlatníka; z postavce modrého a šarlatový jest oděv
jejich, všecko to jest dílo umělých.
10. Ale Hospodin jest Bůh pravý, jest Bůh živý a král věčný, před
jehož prchlivostí země se třese, aniž mohou snésti národové rozhněvání
jeho.
11. (Takto říkejte jim: Bohové ti, kteříž nebe ani země neučinili,
nechť zahynou z země, a nechť jich není pod nebem.)
12. Kterýž učinil zemi mocí svou, kterýž utvrdil okršlek světa
moudrostí svou, a opatrností svou roztáhl nebesa.
13. Kterýžto když vydává hlas, ječení vod bývá na nebi, a kterýž
působí to, aby vystupovaly páry od kraje země, blýskání s deštěm
přivodí, a vyvodí vítr z pokladů svých.
14. Tak zhlupěl každý člověk, že nezná toho, že zahanben bývá každý
zlatník pro rytinu; nebo slitina jeho jest faleš, a není ducha v nich.
15. Marnost jsou a dílo podvodů; v čas, v němž je navštívím, zahynou.
16. Neníť podobný těmto díl Jákobův, nebo on jest stvořitel všeho;
Izrael tolikéž jest pokolení dědictví toho, jehož jméno jest Hospodin
zástupů.
17. Sbeř z země koupi svou, ty kteráž bydlíš v pevnosti této.
18. Nebo takto praví Hospodin: Aj, já vyhodím z praku obyvatele země
této pojednou, a ssoužím je, aby shledali toto:
19. Běda mně pro setření mé, přebolestná jest rána má, ješto jsem já
byl řekl: Jistě tuto nemoc budu moci snésti.
20. Stan můj popléněn jest, a všickni provazové moji potrháni jsou.
Synové moji odebrali se ode mne, a není žádného; není žádného, kdo by
více rozbíjel stan můj, a roztáhl kortýny mé.
21. Nebo zhlupěli pastýři, a Hospodina se nedotazovali; protož nevede
se jim šťastně, a všecko stádo pastvy jejich rozptýleno jest.
22. Aj, pověst jistá přichází, a pohnutí veliké z země půlnoční, aby
obrácena byla města Judská v pustinu a v příbytek draků.
23. Vím, Hospodine, že není v moci člověka cesta jeho, aniž jest v
moci muže toho, kterýž chodí, aby spravoval krok svůj.
24. Kárej mne, Hospodine, však milostivě, ne v hněvě svém, abys
nesetřel mne.
25. Vylí hněv svůj na ty národy, kteříž tebe neznají, a na rodiny,
kteréž jména tvého nevzývají; nebo zžírají Jákoba, a tak zžírají jej,
aby jej všeho sežrali, a obydlí jeho v poustku obrátili.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.