Bible kralická: Jeremiáš, 11. kapitola

1. Slovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi od Hospodina, řkoucí:
2. Slyšte slova smlouvy této, kteráž byste mluvili mužům Judským, a
obyvatelům Jeruzalémským,
3. A rci jim: Takto praví Hospodin Bůh Izraelský: Zlořečený ten
člověk, kterýž by neposlechl slov smlouvy této,
4. Kterouž jsem vydal otcům vašim tehdáž, když jsem je vyvedl z země
Egyptské, z peci železné, řka: Poslouchejte hlasu mého, a čiňte to
všecko, tak jakž přikazuji vám, i budete lidem mým, a já budu Bohem
vaším,
5. Abych splnil přísahu, kterouž jsem učinil otcům vašim, že jim dám
zemi oplývající mlékem a strdí, jakž dnešní den jest. Jemuž odpověděv,
řekl jsem: Amen, Hospodine.
6. Potom řekl mi Hospodin: Ohlašuj všecka slova tato po městech
Judských, a po ulicích Jeruzalémských, řka: Slyšte slova smlouvy této,
a čiňte je.
7. Nebo častokrát osvědčoval jsem se otcům vašim, od toho dne, jakž
jsem je vyvedl z země Egyptské, až do dne tohoto; ráno přivstávaje a
osvědčuje se, říkával jsem: Poslouchejte hlasu mého.
8. Ale neposlouchali, aniž naklonili ucha svého, nýbrž chodil jeden
každý po zdání srdce svého zlého. Pročež uvedl jsem na ně všecka slova
smlouvy této, kterouž jsem přikázal plniti, ale neplnili.
9. Tehdy řekl mi Hospodin: Nalézá se spiknutí mezi muži Judskými, a
mezi obyvateli Jeruzalémskými.
10. Obrátili se k nepravostem otců svých starých, kteříž nechtěli
poslouchati slov mých. Tolikéž tito chodí za bohy cizími, sloužíce
jim; dům Izraelský a dům Judský zrušili smlouvu mou, kterouž jsem
učinil s otci jejich.
11. Protož takto praví Hospodin: Aj, já uvedu na ně zlé, z něhož
nebudou moci vyjíti. By pak volali ke mně, nevyslyším jich.
12. I půjdou města Judská i obyvatelé Jeruzalémští, a budou volati k
bohům těm, kterýmž kadí, ale nikoli nevysvobodí jich v čas bídy
jejich,
13. Ačkoli podlé počtu měst máš bohy své, ó Judo, a podlé počtu ulic
Jeruzalémských nastavěli jste oltářů ohavnosti té, oltářů, nanichž
byste kadili Bálovi.
14. Protož ty nemodl se za lid tento, aniž pozdvihuj za ně hlasu a
modlitby; neboť nikoli nevyslyším jich v ten čas, když by volali ke
mně příčinou svého zlého.
15. Co jest milému mému do mého domu, poněvadž nestydatě páše
nešlechetnosti s mnohými, a oběti svaté odešly od tebe, a že v zlosti
své pléšeš?
16. Byltě Hospodin nazval jméno tvé olivou zelenající se, pěknou pro
ovoce ušlechtilé, ale s zvukem bouře veliké zapálí ji s hůry, když
polámí ratolesti její.
17. Nebo Hospodin zástupů, kterýž tě byl štípil, vyřkl zlé proti tobě,
pro nešlechetnost domu Izraelského a domu Judského, kterouž mezi sebou
páchali, aby mne popouzeli, kadíce Bálovi.
18. Hospodin zajisté oznámil mi, i dověděl jsem se. Tehdáž jsi mi
ukázal předsevzetí jejich,
19. Když jsem já byl jako beránek a volček, kterýž veden bývá k
zabití. Nebo nevěděl jsem, by proti mně rady skládali: Zkazme strom s
ovocem jeho, a vyhlaďme jej z země živých, aby jméno jeho nebylo
připomínáno více.
20. Ale ó Hospodine zástupů, soudce spravedlivý, kterýž zkušuješ ledví
i srdce, nechť se podívám na pomstu tvou nad nimi; nebo jsem tobě
zjevil při svou.
21. Protož takto praví Hospodin o Anatotských, kteříž hledají
bezživotí tvého, říkajíce: Neprorokuj ve jménu Hospodinovu, abys
neumřel v ruce naší:
22. Protož takto praví Hospodin zástupů: Aj, já navštívím je. Mládenci
zbiti budou mečem, synové jejich i dcery jejich zemrou hladem,

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.