Bible kralická: Jeremiáš, 19. kapitola

1. Takto řekl Hospodin: Jdi a zjednej báni záhrdlitou od hrnčíře,
hliněnou, a pojma některé z starších lidu a z starších kněží,
2. Vejdi do údolí Benhinnom, kteréž jest u vrat brány východní, a
ohlašuj tam slova ta, kteráž mluviti budu tobě.
3. A rci: Slyšte slovo Hospodinovo, králové Judští i obyvatelé
Jeruzalémští: Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Aj, já
uvedu bídu na místo toto, o kteréž kdokoli uslyší, zníti mu bude v
uších jeho,
4. Proto že mne opustili, a poškvrnili místa tohoto, kadíce na něm
bohům cizím, jichž neznali oni, ani otcové jejich, ani králové Judští,
a naplnili toto místo krví nevinných.
5. Vzdělali také výsosti Bálovi, aby pálili syny své ohněm v zápaly
Bálovi, čehož jsem nepřikázal, aniž jsem o tom mluvil, nýbrž ani
nevstoupilo na mé srdce.
6. Protož aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž nebude slouti více toto
místo Tofet, ani údolí Benhinnom, ale údolí mordu.
7. Nebo v nic obrátím radu Judovu i Jeruzalémských v místě tomto,
způsobě to, aby padli od meče před nepřátely svými, a od ruky těch,
kteříž hledají bezživotí jejich, i dám mrtvá těla jejich za pokrm
ptactvu nebeskému a šelmám zemským.
8. Obrátím také město toto v poušť na odivu. Každý, kdožkoli půjde
mimo ně, užasne se, a ckáti bude pro všelijaké rány jeho.
9. A způsobím to, že žráti budou maso synů svých a maso dcer svých,
tolikéž jeden každý maso bližního svého žráti bude, v obležení a v
ssoužení, kterýmž ssouží je nepřátelé jejich, a ti, kteříž hledají
bezživotí jejich.
10. Potom roztluc tu záhrdlitou báni před očima těch lidí, kteříž
půjdou s tebou,
11. A rci jim: Takto praví Hospodin zástupů: Tak potluku lid tento i
město toto, jako ten, kdož rozráží nádobu hrnčířskou, kteráž nemůže
opravena býti více, a v Tofet pochovávati budou, proto že nebude
žádného místa ku pohřbu.
12. Tak učiním místu tomuto, dí Hospodin, i obyvatelům jeho, a naložím
s městem tímto tak jako s Tofet.
13. Nebo budou domové Jeruzalémských i domové králů Judských tak jako
toto místo Tofet zanečištěni se všechněmi domy těmi, na jejichž
střechách kadili všemu vojsku nebeskému, a obětovali oběti mokré bohům
cizím.
14. Tedy navrátiv se Jeremiáš z Tofet, kamž jej byl poslal Hospodin,
aby prorokoval tam, postavil se v síňci domu Hospodinova, a řekl ke
všemu lidu:
15. Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Aj, já uvedu na město
toto i na všecka města jeho všecko to zlé, kteréž jsem vyřkl proti
němu; nebo zatvrdili šíji svou, aby neposlouchali slov mých.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.