Bible kralická: Jeremiáš, 21. kapitola

1. Slovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi od Hospodina, když poslal k
němu král Sedechiáš Paschura syna Malkiášova a Sofoniáše syna
Maaseiášova, kněze, aby řekli:
2. Poraď se medle o nás s Hospodinem, nebo Nabuchodonozor král
Babylonský bojuje proti nám, zdali by snad naložil Hospodin s námi
podlé všech divných skutků svých, aby on odtáhl od nás.
3. Tedy řekl Jeremiáš k nim: Tak rcete Sedechiášovi:
4. Takto praví Hospodin Bůh Izraelský: Aj, já odvrátím nástroje
válečné, kteréž jsou v rukou vašich, jimiž vy bojujete proti králi
Babylonskému a Kaldejským, kteříž oblehli vás vně za zdí, a shromáždím
je do prostřed města tohoto.
5. Bojovati zajisté budu já proti vám rukou vztaženou a ramenem
silným, a to v hněvě a v rozpálení i v prchlivosti veliké.
6. A raním obyvatele města tohoto, tak že lidé i hovada morem velikým
pomrou.
7. Potom pak (dí Hospodin), dám Sedechiáše krále Judského a služebníky
jeho i lid, totiž ty, kteříž pozůstanou v městě tomto po moru, po meči
a po hladu, v ruku Nabuchodonozora krále Babylonského, a v ruku
nepřátel jejich, a tak v ruku hledajících bezživotí jejich. Kterýžto
je zbije ostrostí meče, neodpustí jim, aniž jich šanovati bude, aniž
se smiluje.
8. Protož rci lidu tomuto: Takto praví Hospodin: Aj, já kladu před vás
cestu života i cestu smrti.
9. Kdokoli zůstane v městě tomto, zahyne od meče, neb hladem, neb
morem, ale kdož vyjde a poddá se Kaldejským, kteříž oblehli vás,
jistotně živ zůstane, a bude míti život svůj místo kořisti.
10. Nebo postavil jsem zůřivou tvář svou proti městu tomuto k zlému, a
ne k dobrému, dí Hospodin. V ruku krále Babylonského vydáno bude, i
vypálí je ohněm.
11. Domu pak krále Judského rci: Slyšte slovo Hospodinovo,
12. Ó dome Davidův, takto praví Hospodin: Držívejte každého jitra
soud, a vychvacujte obloupeného z ruky násilníka, aby nevyšla jako
oheň prchlivost má, a nehořela, tak že by nebylo žádného, kdo by
uhasiti mohl, pro nešlechetnost předsevzetí vašich.
13. Aj já, dí Hospodin, na tebe, kteráž přebýváš v údolí tomto, skálo
roviny této, kteříž říkáte: Kdo by přitáhl na nás, aneb kdo by všel do
příbytků našich?
14. Nebo trestati vás budu podlé skutků vašich, dí Hospodin, a zanítím
oheň v lese tvém, kterýž zžíře všecko vůkol něho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.