Bible kralická: Jeremiáš, 22. kapitola

1. Takto řekl Hospodin: Sejdi do domu krále Judského, a mluv tam slovo
toto,
2. A rci: Slyš slovo Hospodinovo, králi Judský, kterýž sedíš na
stolici Davidově, ty i služebníci tvoji i lid tvůj, kteříž chodíte
skrze brány tyto.
3. Takto praví Hospodin: Konejte soud a spravedlnost, a vychvacujte
obloupeného z ruky násilníka; příchozímu tolikéž, sirotku, ani vdově
nečiňte křivdy, aniž jich utiskujte, a krve nevinné nevylévejte na
místě tomto.
4. Nebo budete-li to pilně vykonávati, jistě že poberou se skrze brány
domu tohoto králové, sedící místo Davida na stolici jeho, jezdíce na
vozích, neb na koních, král s služebníky svými i s lidem svým.
5. Jestliže pak neuposlechnete slov těchto, skrze sebe přisahám, dí
Hospodin, že poušť bude dům tento.
6. Nebo takto praví Hospodin o domu krále Judského: Byl jsi mi jako
Galád a vrch Libánský, ale obrátím tě jistotně v poušť jako města, v
nichž se bydliti nemůže.
7. A přistrojím na tebe zhoubce, jednoho každého se zbrojí jeho,
kteřížto zpodtínají nejvýbornější cedry tvé, a vmecí na oheň.
8. A když půjdou národové mnozí mimo město toto, a řekne jeden
druhému: Proč tak učinil Hospodin městu tomuto velikému?
9. Tedy řeknou: Proto že opustili smlouvu Hospodina Boha svého, a
klaněli se bohům cizím a sloužili jim.
10. Neplačtež mrtvého, aniž ho litujte, ale ustavičně plačte příčinou
toho, kterýž odchází; neboť se nenavrátí více, aby pohleděl na zemi, v
níž se narodil.
11. Nebo takto praví Hospodin o Sallumovi synu Joziáše, krále
Judského, kterýž kraluje místo Joziáše otce svého: Když vyjde z místa
tohoto, nenavrátí se sem více.
12. Ale tam v tom místě, kamž jej zastěhují, umře, a tak země této
neuzří více.
13. Běda tomu, kdož staví dům svůj s útiskem, a paláce své s křivdou,
kterýž bližního svého v službu podrobuje darmo, mzdy pak jeho nedává
jemu;
14. Kterýž říká: Vystavím sobě dům veliký a paláce prostranné, kterýž
prolamuje sobě okna, a tafluje cedrovím, a maluje barvou.
15. Zdaliž kralovati budeš, že se pleteš v to cedrové stavení? Otec
tvůj zdaliž nejídal a nepíjel? Když konal soud a spravedlnost, tedy
dobře bylo jemu.
16. Když soudíval při chudého a nuzného, tedy dobře bylo. Zdaliž mně
to není známé? dí Hospodin.
17. Ale oči tvé i srdce tvé nehledí než lakomství tvého, a abys krev
nevinnou proléval, a nátisk a křivdu činil.
18. Protož takto praví Hospodin o Joakimovi synu Joziáše, krále
Judského: Nebudouť ho kvíliti: Ach, bratře můj, aneb ach, sestro.
Nebudou ho kvíliti: Ach, pane, aneb ach, kdež důstojnost jeho?
19. Pohřbem osličím pohřben bude, vyvlečen a vyvržen jsa za brány
Jeruzalémské.
20. Vstup na Libán a křič, i na hoře Bázan vydej hlas svůj; křič také
přes brody, když potříni budou všickni milovníci tvoji.
21. Mluvíval jsem s tebou v největším štěstí tvém, říkávalas: Nebuduť
poslouchati. Tať jest cesta tvá od dětinství tvého; neuposlechlas
zajisté hlasu mého.
22. Všecky pastýře tvé zpase vítr, a milovníci tvoji v zajetí půjdou.
Tehdáž jistě hanbiti a styděti se budeš za všelikou nešlechetnost
svou.
23. Ó ty, kteráž jsi usadila se na Libánu, jenž se hnízdíš na cedroví,
jak milostná budeš, když na tě přijdou svírání a bolest jako rodičky!
24. Živť jsem já, dí Hospodin, že byť pak byl Koniáš syn Joakima,
krále Judského, prstenem pečetním na mé ruce pravé, však tě i odtud
strhnu.
25. A vydám tě v ruku těch, kteříž hledají bezživotí tvého, a v ruku
těch, jejichž ty se oblíčeje lekáš, totiž v ruku Nabuchodonozora krále
Babylonského, a v ruku Kaldejských.
26. A hodím tebou i matkou tvou, kteráž tě porodila, do země cizí,
tam, kdež jste se nezrodili, a tam zemřete.
27. Do země pak, po níž toužiti budete, abyste se navrátili tam, tam
se nenavrátíte.
28. Zdaliž modlou ničemnou, kteráž roztřískána bývá, bude muž tento
Koniáš? Zdali nádobou, v níž není žádné líbosti? Proč by vyházíni byli
on i símě jeho, a uvrženi do země, o níž nevědí?
29. Ó země, země, země, slyš slovo Hospodinovo.
30. Takto praví Hospodin: Zapište to, že muž tento bez dětí bude, a že
se jemu nepovede šťastně za dnů jeho. Anobrž nepovede se šťastně i
tomu muži, kterýž by z semene jeho seděl na stolici Davidově, a

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.