Bible kralická: Jeremiáš, 24. kapitola

1. Ukázal mi Hospodin, a aj, dva košové fíků postaveni byli před
chrámem Hospodinovým, když byl přestěhoval Nabuchodonozor král
Babylonský Jekoniáše syna Joakimova, krále Judského, a knížata Judská,
i tesaře a kováře z Jeruzaléma, a přivedl je do Babylona.
2. Jeden koš byl fíků velmi dobrých, jacíž bývají fíkové ranní, druhý
pak koš fíků velmi zlých, jakýchž nelze jísti pro trpkost.
3. Tedy řekl mi Hospodin: Co vidíš, Jeremiáši? I řekl jsem: Fíky,
dobré fíky, a to velmi dobré, zlé pak, a to velmi zlé, jichž nelze
jísti pro trpkost.
4. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
5. Takto praví Hospodin, Bůh Izraelský: Jako fíkové tito dobří, tak
mně příjemní budou zajatí Judští, kteréž jsem zaslal z místa tohoto do
země Kaldejské k dobrému.
6. Obrátím zajisté oči své k nim k dobrému, a přivedu je zase do země
této, kdežto vzdělám je, a nezkazím, štípím je, a nevypléním.
7. Nebo dám jim srdce, aby znali mne, že já jsem Hospodin. I budou mým
lidem, a já budu jejich Bohem, když se obrátí ke mně celým srdcem
svým.
8. Naodpor, jako fíky zlé, kterýchž nelze jísti pro trpkost, tak
zavrhu (toť zajisté praví Hospodin), Sedechiáše krále Judského s
knížaty jeho, a ostatek Jeruzalémských pozůstalých v zemi této, i ty,
kteříž bydlí v zemi Egyptské.
9. Vydám je, pravím, v posmýkání k zlému po všech královstvích země, v
pohanění a v přísloví, v rozprávku a v proklínání po všech těch
místech, kamž je rozženu.
10. A budu posílati na ně meč, hlad a mor, dokudž by do konce
vyhlazeni nebyli z země, kterouž jsem byl dal jim i otcům jejich.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.