Bible kralická: Jeremiáš, 27. kapitola

1. Na počátku kralování Joakima syna Joziášova, krále Judského, stalo
se slovo toto k Jeremiášovi od Hospodina, řkoucí:
2. Takto řekl Hospodin ke mně: Zdělej sobě oboječky a jha, a dej je na
šíji svou.
3. Potom je pošli k králi Idumejskému, a k králi Moábskému, a k králi
synů Ammonových, a k králi Tyrskému, a k králi Sidonskému po těch
poslích, kteříž přijedou do Jeruzaléma k Sedechiášovi králi Judskému.
4. A přikaž jim, ať pánům svým řeknou: Takto praví Hospodin zástupů,
Bůh Izraelský: Tak rcete pánům svým:
5. Já jsem učinil zemi, člověka i hovada, kterážkoli jsou na svrchku
země, mocí svou velikou a ramenem svým vztaženým. Protož dávám ji,
komuž se mi dobře líbí.
6. Jako nyní já dal jsem všecky země tyto v ruku Nabuchodonozora krále
Babylonského, služebníka svého, ano i živočichy polní dal jsem jemu,
aby sloužili jemu.
7. Protož budouť sloužiti jemu všickni ti národové, i synu jeho, i
synu syna jeho, dokudž by nepřišel čas země jeho i jeho samého, když v
službu podrobí jej sobě národové znamenití a králově velicí.
8. Stane se pak, že národ ten i království to, kteréž by nesloužilo
jemu, Nabuchodonozorovi králi Babylonskému, a kterýž by nepoddal šíje
své pod jho krále Babylonského, mečem a hladem i morem navštívím národ
ten, dí Hospodin, dokuž bych do konce nevyplénil jich rukou jeho.
9. Protož vy neposlouchejte proroků svých, ani hadačů svých, ani snů
svých, ani planetářů svých, ani kouzedlníků svých, kteříž mluvívají k
vám, říkajíce: Nebudete sloužiti králi Babylonskému.
10. Nebo oni vám lež prorokují, abych vzdálil vás od země vaší, a
vyhnal vás, abyste zahynuli.
11. Národu pak, kterýž skloní šíji svou pod jho krále Babylonského a
sloužiti bude jemu, toho zajisté nechám v zemi jeho, dí Hospodin, aby
dělal ji, a bydlil v ní.
12. Sedechiášovi také, králi Judskému, mluvil jsem naskrze ta všecka
slova, řka: Skloňte šíje své pod jho krále Babylonského, a služte jemu
i lidu jeho, a buďte živi.
13. Proč máte zahynouti, ty i lid tvůj, mečem, hladem a morem, jakž
mluvil Hospodin o národu, kterýž by nesloužil králi Babylonskému?
14. Neposlouchejtež tedy slov proroků těch, kteříž mluvíce k vám,
říkají: Nebudete sloužiti králi Babylonskému. Nebo oni vám lež
prorokují.
15. Neposlať jsem jich zajisté, dí Hospodin, a však oni prorokují ve
jménu mém lživě, abych zahnal vás, kdež byste zahynuli vy i ti
proroci, kteříž prorokují vám.
16. Kněžím také i všemu lidu tomu mluvil jsem, řka: Takto praví
Hospodin: Neposlouchejte slov proroků svých, kteříž prorokují vám,
říkajíce: Aj, nádobí domu Hospodinova navrácena budou z Babylona již
brzo. Neboť lež oni prorokují vám.
17. Neposlouchejtež jich, služte králi Babylonskému a živi buďte. Proč
má býti toto město pouští?
18. Jestliže pak oni jsou proroci, a jestliže slovo Hospodinovo jest v
nich, nechť se medle přimluví k Hospodinu zástupů, ať nádobí to,
pozůstávající v domě Hospodinově a v domě krále Judského a v
Jeruzalémě, nedostává se do Babylona.
19. Nebo takto praví Hospodin zástupů o těch sloupích, a o tom moři, a
o těch podstavcích, i o ostatku nádobí pozůstávajícím v městě tomto,
20. Kteréhož nepobral Nabuchodozor král Babylonský, když přestěhoval
Jekoniáše syna Joakimova, krále Judského, z Jeruzaléma do Babylona, a
všecky nejpřednější Judské i Jeruzalémské,
21. Takto zajisté dí Hospodin zástupů, Bůh Izraelský, o těch nádobách,
pozůstávajících v domě Hospodinově a v domě krále Judského i v
Jeruzalémě:
22. Do Babylona zavezeny budou, a tam budou až do dne toho, v němž je
navštívím, dí Hospodin, a rozkáži je přivezti, a zase navrátím je na
místo toto.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.