Bible kralická: Jeremiáš, 28. kapitola

1. Stalo se pak léta toho, na počátku kralování Sedechiáše krále
Judského, léta totiž čtvrtého, měsíce pátého, mluvil ke mně Chananiáš
syn Azurův, prorok, kterýž byl z Gabaon, v domě Hospodinově, před
očima kněží i všeho lidu, řka:
2. Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský, řka: Polámal jsem jho
krále Babylonského.
3. Po dvou letech já navrátím zase na místo toto všecka nádobí domu
Hospodinova, kteráž pobral Nabuchodonozor král Babylonský z místa
tohoto, a zavezl je do Babylona.
4. Jekoniáše také syna Joakimova, krále Judského, i všecky zajaté
Judské, kteříž se dostali do Babylona, já zase přivedu na místo toto,
dí Hospodin; nebo polámi jho krále Babylonského.
5. Tedy řekl Jeremiáš prorok Chananiášovi proroku tomu před očima
kněží a před očima všeho lidu, kteříž stáli v domě Hospodinově,
6. Řekl, pravím, Jeremiáš prorok: Amen, učiniž tak Hospodin. Potvrdiž
Hospodin slov tvých, kteráž jsi prorokoval o navrácení nádobí domu
Hospodinova, a všech zajatých z Babylona na místo toto.
7. Ale však poslechni medle slova tohoto, kteréž já mluvím při tvé
přítomnosti a při přítomnosti všeho tohoto lidu.
8. Proroci, kteříž bývali přede mnou i před tebou od věků, ti
prorokovali proti zemím znamenitým a proti královstvím velikým o válce
a o ssoužení a o moru.
9. Prorok ten, kterýž prorokuje o pokoji, když dojde slovo toho
proroka, ten prorok znám bývá, že jej poslal Hospodin v pravdě.
10. Tedy sňal Chananiáš prorok to jho z šíje Jeremiáše proroka, a
polámal je.
11. A mluvil Chananiáš před očima všeho lidu, řka: Takto praví
Hospodin: Tak polámi jho Nabuchodonozora krále Babylonského po dvou
letech z šíje všech národů. I počal jíti Jeremiáš prorok cestou svou.
12. Ale stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, když polámal
Chananiáš prorok to jho z šíje Jeremiáše proroka, řkoucí:
13. Jdi a mluv k Chananiášovi, řka: Takto praví Hospodin: Jha dřevěná
jsi polámal, protož zdělej místo nich jha železná.
14. Nebo takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Jho železné
vložím na šíji všech národů těchto, aby sloužili Naduchodonozorovi
králi Babylonskému, a budouť sloužiti jemu. Také i živočichy polní dám
jemu.
15. Zatím řekl Jeremiáš prorok Chananiášovi proroku: Slyšiž nyní,
Chananiáši: Neposlal tebe Hospodin, ale ty jsi k tomu přivedl, aby lid
tento ve lži skládal doufání.
16. Protož takto praví Hospodin: Aj, já sklidím tě se svrchku země,
tento rok ty umřeš; nebo jsi mluvil to, čímž bys odvrátil lid od
Hospodina.
17. I umřel Chananiáš prorok roku toho měsíce sedmého.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.