Bible kralická: Jeremiáš, 29. kapitola

1. Tato jsou slova listu, kterýž poslal Jeremiáš prorok z Jeruzaléma k
ostatku starších zajatých a k kněžím i k prorokům i ke všemu lidu,
kterýž přestěhoval Nabuchodonozor z Jeruzaléma do Babylona,
2. Když vyšel Jekoniáš král a královna, i komorníci, knížata Judská i
Jeruzalémská, tolikéž tesaři i kováři z Jeruzaléma,
3. Po Elasovi synu Safanovu, a Gemariášovi synu Helkiášovu, (kteréž
byl poslal Sedechiáš král Judský k králi Babylonskému do Babylona),
řka:
4. Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský, všechněm zajatým,
kteréž jsem přestěhoval z Jeruzaléma do Babylona:
5. Stavějte domy, a osazujte se, štěpujte také štěpnice, a jezte ovoce
jejich.
6. Pojímejte ženy, a ploďte syny i dcery, dávejte také synům svým
ženy, dcery též své dávejte za muže, ať rodí syny a dcery; množte se
tam, a nebeřte umenšení.
7. A hledejte pokoje města toho, do kteréhož jsem zastěhoval vás, a
modlívejte se za ně Hospodinu; nebo v pokoji jeho budete míti pokoj.
8. Takto zajisté praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Nechť vás
nesvodí proroci vaši, kteříž jsou mezi vámi, ani hadači vaši, a
nespravujte se sny svými, jichž vy příčinou jste, aby je mívali.
9. Nebo vám oni lživě prorokují ve jménu mém; neposlalť jsem jich, dí
Hospodin.
10. Takto zajisté praví Hospodin: Že jakž se jen vyplní Babylonu
sedmesáte let, navštívím vás, a potvrdím vám slova svého výborného o
navrácení vás na místo toto.
11. Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin,
myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec
přežádostivý.
12. Když mne vzývati budete, a půjdete, a modliti se mně budete, tedy
vyslyším vás.
13. A hledajíce mne, naleznete, když mne hledati budete celým srdcem
svým.
14. Dám se zajisté nalezti vám, dí Hospodin, a přivedu zase zajaté
vaše, a shromáždím vás ze všech národů i ze všech míst, kamžkoli jsem
zahnal vás, dí Hospodin, a uvedu vás zase na místo toto, odkudž jsem
vás zastěhoval,
15. Když řeknete: Vzbuzovalť nám Hospodin proroky v Babyloně.
16. Nebo takto praví Hospodin o králi sedícím na stolici Davidově, a o
všem lidu obývajícím v městě tomto, bratřích vašich, kteříž nevyšli s
vámi v tom zajetí,
17. Takto dí Hospodin zástupů: Aj, já pošli na ně meč, hlad a mor, a
naložím s nimi jako s fíky trpkými, kterýchž nelze jísti pro trpkost.
18. Nebo stihati je budu mečem, hladem i morem, a vydám je ku
posmýkání po všech královstvích země, k proklínání, a k užasnutí,
anobrž na odivu, a k utrhání mezi všemi národy, tam kdež je vypudím,
19. Proto že neposlouchají slov mých, dí Hospodin, když posílám k nim
služebníky své proroky, ráno přivstávaje, a to ustavičně, a
neposlouchali jste, dí Hospodin.
20. Protož slyštež vy slovo Hospodinovo, všickni zajatí, kteréž jsem
vyslal z Jeruzaléma do Babylona.
21. Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský, o Achabovi synu
Kolaiášovu, a o Sedechiášovi synu Maaseiášovu, kteříž prorokují vám ve
jménu mém lež: Aj, já vydám je v ruku Nabuchodonozora krále
Babylonského, aby je zbil před očima vašima.
22. I bude vzato na nich klnutí mezi všecky zajaté Judské, kteříž jsou
v Babyloně, aby říkali: Nechť nakládá Hospodin s tebou, jako s
Sedechiášem a jako s Echabem, kteréž upekl král Babylonský na ohni,
23. Proto že páchali nešlechetnost v Izraeli, cizoložíce s ženami
bližních svých, a mluvíce slovo ve jménu mém lživě, čehož jsem
nepřikázal jim. Já pak o tom vím, a jsem toho i svědkem, dí Hospodin.
24. Semaiášovi Nechelamitskému mluv, řka:
25. Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský, řka: Proto že jsi
poslal jménem svým listy ke všemu lidu, kterýž jest v Jeruzalémě, a
Sofoniášovi synu Maaseiášovu knězi i ke všechněm kněžím, řka:
26. Hospodin dal tě za kněze na místo Joiady kněze, abyste pozor měli
v domě Hospodinově na každého muže pošetilého a vystavujícího se za
proroka, a abys dal takového do žaláře a do klady.
27. Pročež jsi pak nyní neokřikl Jeremiáše Anatotského, kterýž se vám
vystavuje za proroka?
28. Nebo posílal k nám do Babylona, řka: Protáhneť se to dlouho,
stavějte domy, a osazujte se, štěpujte také štěpnice, a jezte ovoce
jejich.
29. Nebo Sofoniáš kněz četl ten list před Jeremiášem prorokem.
30. I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, řkoucí:
31. Pošli ke všechněm zajatým, řka: Takto praví Hospodin o Semaiášovi
Nechelamitském: Proto že prorokuje vám Semaiáš, ješto jsem já ho
neposlal, a přivodí vás k tomu, abyste doufání skládali ve lži,
32. Protož takto praví Hospodin: Aj, já trestati budu Semaiáše
Nechelamitského i símě jeho. Nebude míti žádného, kdo by bydlil u

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.