Bible kralická: Jeremiáš, 32. kapitola

1. Slovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi od Hospodina léta desátého
Sedechiáše krále Judského, kterýžto rok jest osmnáctý
Nabuchodonozorův.
2. (Bylo pak tehdáž vojsko krále Babylonského oblehlo Jeruzalém, a
Jeremiáš prorok byl zavřín v síni stráže, kteráž byla v domě krále
Judského.
3. Nebo dal jej byl vsaditi Sedechiáš král Judský, řka: Proč ty
prorokuješ, právě: Takto praví Hospodin: Aj, já dám město toto v ruku
krále Babylonského, aby je vzal.
4. Sedechiáš také král Judský neznikne ruky Kaldejských, ale jistotně
vydán bude v ruku krále Babylonského, a budou mluviti ústa jeho s ústy
jeho, a oči jeho uzří oči jeho.
5. Nýbrž do Babylona zavede Sedechiáše, aby tam byl, až ho navštívím,
dí Hospodin. Poněvadž bojujete s Kaldejskými, nepovede se vám
šťastně.)
6. Tehdy řekl Jeremiáš: Stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
7. Aj, Chanameel syn Salluma, strýce tvého, jde k tobě, aťby řekl: Kup
sobě dvůr můj, kterýž jest v Anatot; nebo tobě právem příbuznosti
náleží koupiti jej.
8. Když pak přišel ke mně Chanameel syn strýce mého, podlé slova
Hospodinova, do síně stráže, a řekl ke mně: Kup medle dvůr můj, kterýž
jest v Anatot, jenž jest v zemi Beniaminově; nebo tvůj jest právem
dědičným, a právem příbuznosti, kupiž jej sobě: tedy porozuměv, že
jest to slovo Hospodinovo,
9. I koupil jsem od Chanameele syna strýce svého ten dvůr, kterýž jest
v Anatot, a odvážil jsem jemu peněz sedmnácte lotů stříbra.
10. A zapsav to do cedule, zapečetil jsem, a osvědčil jsem svědky,
odváživ peníze na váze.
11. Potom vzal jsem, podlé přikázaní a ustanovení, cedule té koupě
zapečetěnou i otevřenou,
12. A dal jsem ceduli té koupě Báruchovi synu Neriášovu, synu
Maaseiášovu, před očima Chanameele strýce svého, a před očima svědků,
kteříž se podepsali v ceduli té koupě, před očima všech Judských,
kteříž se byli posadili v síni stráže.
13. A přikázal jsem Báruchovi před očima jejich, řka:
14. Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Vezmi cedule tyto,
tuto ceduli té koupě, jakož zapečetěnou, tak ceduli otevřenou tuto, a
vlož je do nádoby hliněné, aby trvaly za mnohá léta.
15. Nebo takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Ještěť kupováni
budou domové, a rolí, i vinice v zemi této.
16. Potom modlil jsem se Hospodinu, když jsem dal ceduli té koupě
Báruchovi synu Neriášovu, řka:
17. Ach, Panovníče Hospodine, aj, ty jsi učinil nebe i zemi mocí svou
velikou a ramenem svým vztaženým, nemůžeť skryta býti před tebou žádná
věc.
18. Činíš milosrdenství nad tisíci, a odplacíš za nepravost otců do
lůna synů jejich po nich, Bůh veliký, silný, mocný, jehož jméno
Hospodin zástupů,
19. Veliký v radě a znamenitý v správě, poněvadž oči tvé otevřené jsou
na všecky cesty synů lidských, abys odplatil jednomu každému podlé
cest jeho, a podlé ovoce předsevzetí jeho.
20. Kterýž jsi činil divy a zázraky v zemi Egyptské až do tohoto dne,
jakož v Izraelovi tak mezi jinými lidmi, a dobyls sobě jména, jakéž
jest po dnešní den.
21. Nebo vyvedl jsi lid svůj Izraelský z země Egyptské v divích a v
zázracích, a rukou silnou, a ramenem vztaženým, a v strachu velikém,
22. A dals jim zemi tuto, kterouž jsi přisáhl dáti otcům jejich, zemi
oplývající mlékem a strdí.
23. Ale že všedše do ní, a dědičně ujavše ji, neposlouchali hlasu
tvého, a v zákoně tvém nechodili, všeho, což jsi koli přikázal jim
činiti, nečinili, protož způsobils to, aby je potkalo všecko toto zlé.
24. Aj, střelci přitáhli na město, aby je vzali, a město skrze meč a
hlad a mor dáno jest v ruku Kaldejských, bojujících proti němu; a tak,
což jsi koli promluvil, děje se, jakž to sám vidíš.
25. Ty pak pravíš mi, Panovníče Hospodine: Zjednej sobě dvůr tento za
peníze, a osvědč to svědky, ano již město toto dáno jest v ruku
Kaldejských.
26. I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, řkoucí:
27. Aj, já jsem Hospodin Bůh všelikého těla, zdaliž přede mnou může
býti skryta která věc?
28. Protož takto praví Hospodin: Aj, já dávám toto město v ruku
Kaldejských a v ruku Nabuchodonozora krále Babylonského, aby je vzal.
29. A vejdouce Kaldejští, kteříž bojují proti městu tomuto, zapálí
ohněm toto město, a vypálí je, i domy ty, na jejichž střechách
kadívali Bálovi, a obětovali oběti mokré bohům cizím, aby mne hněvali.
30. Nebo synové Izraelští a synové Judští od dětinství svého jen
toliko činí to, což jest zlého před očima mýma; synové, pravím,
Izraelští jen toliko hněvají mne dílem rukou svých, dí Hospodin.
31. Toto zajisté město od toho dne, jakž je vystavěli, až do tohoto
dne k hněvu mému a prchlivosti mé popouzí mne, tak že je sklidím od
tváři své,
32. Pro všelikou nešlechetnost synů Izraelských a synů Judských,
kterouž páchali, aby mne k hněvu popouzeli, oni, králové jejich,
knížata jejich, kněží jejich i proroci jejich, jakož muži Judští, tak
obyvatelé Jeruzalémští,
33. Obracejíce se ke mně hřbetem, a ne tváří. A když je učím, ráno
přivstávaje, a to ustavičně, však nikoli neposlouchají, aby přijímali
naučení.
34. Nadto nastavěli ohavností svých v domě tom, kterýž nazván jest od
jména mého, aby jej zanečistili.
35. Nastavěli, pravím, výsostí Bálovi, kteréž jsou v údolí Benhinnom,
aby vodili syny své a dcery své Molochovi, ješto jsem jim toho
nepřikázal, aniž vstoupilo na srdce mé, aby páchati měli tu ohavnost,
a Judu k hřešení přivodili.
36. A nyní z příčiny té takto dí Hospodin. Bůh Izraelský, o městě
tomto, o kterémž vy říkáte: Dánoť jest v ruku krále Babylonského skrze
meč a hlad a mor:
37. Aj, já shromáždím je ze všech zemí, do nichž jsem je rozehnal v
hněvě svém, a v rozpálení svém, i v prchlivosti veliké, a přivedu je
zase na toto místo, a způsobím to, aby bydlili bezpečně.
38. I budou lidem mým, a já budu jejich Bohem.
39. Dám zajisté jim srdce jedno a cestu jednu, aby se mne báli po
všecky dny, tak aby jim dobře bylo i synům jejich po nich.
40. A učiním s nimi smlouvu věčnou, že se neodvrátím od nich, abych
jim neměl dobře činiti; nadto bázeň svou dám v srdce jejich, aby
neodstupovali ode mne.
41. I veseliti se budu z nich, dobře jim čině, když je štípím v zemi
této pevně, celým srdcem svým a vší duší svou.
42. Nebo takto praví Hospodin: Jakož jsem uvedl všecko toto zlé veliké
na lid tento, tak uvedu na ně všecko to dobré, o němž jim mluvím.
43. Tehdáž kupováno bude pole v zemi této, o níž vy říkáte: Pustá
jest, tak že není v ní žádného člověka ani hovada, dánať jest v ruku
Kaldejských.
44. Pole za peníze kupovati budou, a zapisovati do cedulí, a
zpečetíce, svědky osvědčovati v zemi Beniaminově a vůkol Jeruzaléma v
městech Judských, jakož v městech, kteráž jsou při horách, tak v
městech na rovinách, a v městech poledních, když zase přivedu zajaté

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.